របៀបតំឡើង Xcode 8 និង swift language

Support Us

សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញំុនឹង ណែនាំ​​ អំពី ដំណោះស្រាយ ការ ដំឡើង XCode ដែល មាន version ចុងក្រោយរបស់វាគឺ XCode 8 ។​​​​ អ្នកអាច​ Download វាតាមរយះ​ App Store បាន។​​​ បន្ទាប់​ពី Download​​ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើម​ តំឡើង​ នៅលើ PC ។​

ជំហានទី​១ Update OS ៖

ចំពោះ​ XCode 8 អ្នក ត្រូវ Update OS របស់ អ្នក ទៅ​​ 10.11.5 ឬ ខ្ពស់ជាងនេះ​ ហើយវា ប្រើប្រាស់ នៅ swift 2.3 or swift 3 ។ អ្នកអាច នឹង ជួបផលវិបាក សម្រាប់ការ update swift language

ជំហានទី​២ Update swift language  ៖​​​​

បន្ទាប់ពីតំឡើង XCode​ រួចរាល់ អ្នកអាចសាកល្បង បើក Project របស់អ្នកជាមួយ និង XCode​ បាន។  ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នក ប្រើប្រាស់ swift language ទាបជាង 2.3 XCode​ និងតម្រូវអោយអ្នក Update swift 2.3 ឬ 3 ។ អ្នកអាចជ្រើសរើស មិនធ្វើការ Update swift language ប៉ុន្កែ Project របស់អ្នក និងមិនដំណើរការ។ របៀបនៃការ Update swift language មានជំហាន តូចៗ ដូចជា៖​

  1. ចុច លើ XCode​ ដើម្បី ដំឡើង

  2. Update swift language តាមរយះ រូបភាព ខាងក្រោម

រូបភាពនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើង បន្ទាប់ពី​ អ្នកបើក  ​Project ជាមួយនឹង XCode​ រួច។ ប៉ុន្តែ អ្នកអាច ជ្រើសរើស Later ហើយ បើអ្នកចង់ Update swift នៅពេល ក្រោយ អ្នកអាច ចូល ទៅតាម រូបភាព ទីពី​រ គឺ Edit => Convert => To current swift Syntax

ប្រសិនបើអ្នក​ជួបបញ្ហា​ ដូចខាងក្រោម​សូមសាកល្បង​ ដំណោះស្រាយខាងក្រោម​

  1. Select  tab ខាងឆ្វេង​​របស់  Xcode project​

  2. ចុច​ test targetហើយ​ ជ្រើសរើស​ យក​ General tab

  3. Disclose “Testing” ហើយអ្នកនឹង ឃើញ​ “Host Application”  ហើយជ្រើសរើស យក Project របស់អ្នក

  4. ចុងក្រោយ Clean and Build Project របស់អ្នក ហើយចាប់ផ្ដើម update swift ម្ដងទៀត

ប្រភព សូមចូលទៅកាន់ ៖​ http://stackoverflow.com/questions/37847807/xcode-8-beta-convert-to-current-swift-syntax-failed-could-not-find-test-host

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.