ការពិនិត្យទិន្ន័យដែលបានបញ្ជូលតាមរយះ jQuery Plugin

Support Us

មានកម្មវិធីជាច្រើន​ដែល​ jQuery ផ្ដល់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការជំនួយលើផ្នែកសរសេរកម្មវិធីយ៉ាងងាយស្រួល។ ឥលូវខ្មុំនឺងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្ន័យដែលបានបញ្ជូលតាមរយះ jQuery Plugin​ ជាមួយឧទាហរណ៏ដូចខាងក្រោម៖

កម្មវិធីជំនួយ jQuery (jQuery Validation Plugin)នេះធ្វើឱ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្ន័យរបស់អ្នកបែបសាមញ្ញងាយស្រួលលើClient Side វាធ្វើផ្ដល់ឱ្យជម្រើសយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកញ្ចប់សំណុំមានប្រយោជន៍មួយនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្ន័យដែលបញ្ជូល។

១​.ទាញយក Source​ (Download Source)

ជាដំបូងអ្នកត្រូវមាន​Source of jQuery ជាមុនសិន https://jquery.com/download/

ចូលទៅកាន់URL: https://jqueryvalidation.org/​ ដើម្បីទទួលយក Source (jQuery Validation Plugin)មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងProject របស់អ្នកCapture

២.ប្រើប្រាស់ក្នុងProject

Project structure:

structure

 

៣. បង្ហាញលទ្ធផល(Demo)

ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកទី១៖

ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយទិន្ន័យដែលមិនបានបញ្ជូល។

validation1ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកទី២៖

ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយទិន្ន័យដែលបានបញ្ជូលអីុម៉ែល និងលេខកូខសំងាត់មិនត្រឹមត្រូវ។

validation2

ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកទី៣៖

ផ្ទៀងផ្ទាត់ជានៅពេលបញ្ជូលទិន្ន័យត្រឹមត្រូវ។

 success

ប្រភព សូមចូលទៅកាន់៖​ https://jqueryvalidation.org/ ដើម្បីទទួលបានពត៏មានបន្ថែម។​ សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.