របៀបបង្ហាញ Alert ជាមួយ UIAlertView

Support Us

នៅក្នុង ឧទាហរណ៍ UIAlertView ខ្ញុំបានពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីបង្ហាញ alert dialog នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបានរាយរាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

1). Simple UIAlertView Example

យើងអាចបង្កើត  simple alert ដោយប្រើប្រាស់ UIAlertView class។

Code ខាងលើបង្ហាញលទ្ធផលដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

UIAlertView-Example-OK-Cancel

 

ដើម្បី handle button events យើងត្រូវ add UIAlertViewDelegate protocol ទៅ controller របស់អ្នក។

Add delegate method ខាងក្រោមទៅ controller

ចំណាំ: Cancel Button មាន buttonIndex value “០″.

2). UIAlertView example with user input

យើងអាច input ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើ UIAlertView តាមរយះ changing the style។ UIAlertview មាន styles ដូចខាងក្រោមនេះ។

2.1 UIAlertView Example with Text Input

UIAlertView-Example-with-text-input

អ្នកប្រើប្រាស់បាន input values ដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង textFieldAtIndex method.