តាមដាន crash report នៅលើ iOS និង Android ដោយប្រើ Crashlytics

Support Us
crashlytics

crashlytics

Crashlytics គឺជា tool សំរាប់រាយរបាយការណ៏ពេល app crash (crash report tool)។ វាជួយអោយ developer មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន app របស់ពួកគេ។ Crashtics នៅធ្វើរបាយការណ៏ ជាក់លាក់មួយសំរាប់ developer ដូចជា device information, cause of crash, crash date time, memory consumption, CPU spending និង ព័ត៎មានផ្សេងៗទៀត។ ព័តមាននៅក្នុងរបាយការណ៏ គ្រាប់គ្រាន់សំរាប់ developer ស្វែងរក error និង មួលហេតុដែលធ្វើអោយ app crash។

crash report of crashlytics

crash report of crashlytics

 

Crashlytics គឺជាឧបករណ៏ដ៏មានប្រយោជន៏សំរាប់ Android និង iOS developer ។ វាមានធំហំតូច ប៉ុន្តែមានសារះសំខាន់ខ្លាំង។ មានក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ Crashlytics។

company trust crashlytics

company trust crashlytics

 

សូមសាកល្បងប្រើប្រាស់ crashlytics នៅលើ iOS និង Android app របស់អ្នក នោះអ្នកនឹងថាវាមានប្រយោជន៏យ៉ាងណា។

Crashlytic Website: http://try.crashlytics.com/