ការបម្លែងទ្រង់ទ្រាយកាលបរិច្ឆេទជាភាសាខ្មែរដោយ JavaScript

Support Us

សម្រាប់អត្ថបទនេះផងដែរសរសេរឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីជាកន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលើការបម្លែងទ្រង់ទ្រាយកាលបរិច្ឆេទជាភាសាខ្មែរតាមរយះ JavaScript​។ ហើយខាងក្រោមគឺជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងលំអិតហើយងាយស្រួលសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

១​.ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទជាភាសាខ្មែរ

ជាក់ស្ដែងយើងត្រូវប្រកាស Variable មួយជា Object ដើម្បីផ្ទុកទិន្ន័យជាភាសាខ្នែរ និង​អង់គ្លេសដូចការបង្ហាញខាងក្រោម:

២.ការបម្លែងលេខជាភាសាខ្មែរ

ដើម្បីបម្លែងលេខជាភាសារខ្មែរបានយើងត្រូវបង្កើត Function មួយដែលទទួលយក៣ Parameters (number, language,​zeroPadding)ដែលនឹងផ្តល់ត្រលប់មកវិញនូវតម្លែលេខអាចជា(Khmer or English)ពឹងផ្អែកលើ languageដែលគេចង់បានដូចការបង្ហាញខាងក្រោម:

 

៣.ការបម្លែងកាលបរិច្ឆេទជាភាសាខ្មែរ

ដើម្បីបម្លែងលេខជាភាសារខ្មែរបានយើងត្រូវបង្កើត Function មួយដែលទទួលយក២ Parameters (date, language)ដែលនឹងផ្តល់ត្រលប់មកវិញនូវកាលបរិច្ឆេទអាចជា(Khmer or English)ពឹងផ្អែកលើ languageដែលគេចង់បានដូចការបង្ហាញខាងក្រោម:

 

៤.Demo

យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់​Function របស់យើងបានដូចខាងក្រោម:

សូមអរគុណ ចំពោះការសិក្សាពីមេរៀនមួយនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមធ្វើការ Comment នៅក្នុង Form ខាងក្រោម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.