Author Archive

Fabric Beta ចែករំលែកកម្មវិធីសម្រាប់តេស្តជាមួយ iOS, Android and Unity Apps

Fabric Beta គីជាសេវាកម្ម Free មួយរបស់ក្រុម Twitter Inc.។ សេវាកម្មនេះមានសារ:សំខាន់សម្រាប់ Developer ដែលចង់ចែកចាយកម្មវិធីទៅកាន់អ្នកតេស្តក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្មវីធី (application) មិនទាន់ដាក់អោយគេប្រើប្រាស់ជាសាធារណ:ដូចជា alpha and beta version នៃកម្មវិធីជាដើម។

Backlogtool ឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ Project​ ណាមួយ

Backlogtool គីជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Project មួយ ដែលមានមុខងារល្អៗជាច្រើន។ វាមានលក្ខណ:ពិសេសដូចជា gantt chart, project management, burndown chart, file sharing, wiki, version

Slack កម្មវិធីទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អសម្រាប់⁣ Developer

កាលពីមុន developer តែងតែនិយមប្រើ Skype សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃ។⁣ ខណះពេលដែល Skype មានលក្ខណះពិសេសមួយចំនួនដូចជា៖ Call, video call, និង Chat តែប៉ុណ្ណោះ។ តែបើសិនជាយើងចង់ automate

ការដាក់ភាសារច្រើននៅក្នុងគម្រោងដែលប្រើ CakePHP

ជំហ៊ានទី⁣ ១៖ បន្ថែម⁣⁣ double underscore with bracket __() ទៅក្នុងកូដដូចឧទាហរណ៏ខាងក្រោម៖ [crayon-5d6327696b576933720840/]   ជំហ៊ានទី⁣ ២៖ បង្កើត pot file សម្រាប់ផ្ទុករាល់ពាក្យបកប្រែ។⁣

NSString – Objective-C Class Reference

ការបង្កើត⁣ String [crayon-5d6327696ecd0048142043/] ការបង្កើត String ជាមួយតម្លៃអថេរ [crayon-5d6327696ecd9664835087/] %d and %@ គីជាតំណាងសម្រាប់ចាប់តម្លៃពីអថេរ ដោយអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទទិន្នន័យនៃអថេរ។ %@ – តំណាងអោយ Objective-C Object។ %d

គន្លឹះដើម្បីបន្ថែម⁣ object ទៅក្នុង⁣ UIScrollView ដោយប្រើកូដ

ពីមុនយើងធ្លាប់តែ⁣ប្រើ Interface Builder របស់ xCode សម្រាប់ធ្វើ interface⁣ អោយកម្មវិធី iOS តែពេលនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគន្លឹះក្នុងការធ្វើ interface ដោយប្រើកូដវិញ។ ដំបូងយើងត្រូវមាន UIView និង⁣ UIScrollView

របៀបធ្វើ⁣ UITableView ដែលមាន⁣ row ស្មុគស្មាញ

ខាងក្រោមអ្នកនឹងបានយល់ពីរបៀបធ្វើ⁣ UITableView ដែលមាន row ស្មុគស្មាញ⁣ រីរញេរញៃ។ [crayon-5d6327696f31f070761493/] បន្ទាប់ពីដាក់កូដខាងលើអ្នកនឹងអាចដាក់ row ដែលមានលក្ខណ:ស្មុគស្មាញនៅក្នុង UITableView បាន។

Style បង្ហាញ⁣រូប⁣ភាព⁣ស្រ⁣ដៀងនឹង⁣ Facebook នៅក្នុង⁣ iOS7

ប្រ⁣ហែលជាអ្នកធ្លាប់ឃើញ style បង្ហាញរូបភាពរបស់ Facebook នៅក្នុង⁣⁣ iOS7 ហើយ។⁣ អត្ថបទនេះនឹងណែនាំអំពីរបៀបធ្វើស្រដៀងគ្នាទៅនឹង sytle នោះ។ តម្រូវការមានដូចខាងក្រោម៖ some classes of AFNetworking បណ្ណាល័យឈ្មោះ⁣HMFBImageViewer

បង្កើតជម្រើសប្រភេទសារស្រដៀងនឹង Facebook Message

អត្ថបទនេះនឹងណែនាំត្រួសៗ⁣អំពី⁣ការបង្កើតជម្រើសប្រភេទសារដែលមានលក្ខណ:ស្រដៀងនឹង Facebook Message នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ iOS។ ខាងក្រោមជាលទ្ធិផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានក្រោយពីធ្វើតាមការ⁣ណែ⁣នាំ។ សូមបញ្ជាក់ថា⁣នៅក្នុង⁣ការបង្កើត⁣ជម្រើសនេះយើងប្រើបណ្ណាល័យមួយចំនួនដូចជា៖⁣ TPKeyboardAvoiding (សម្រាប់រុញផ្ទាំងកម្មវិធីឡើងលើនៅពេលក្តារចុចផុសចេញ), HMSegmentedControl (សម្រាប់តំបន់មីនុយដូចក្នុងរូបភាពខាងលើ⁣), និង HPGrowingTextView (សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទំហំរបស់តំបន់បញ្ជូលទិន្នន័យទៅតាមចំនួនបន្ទាត់នៃនិន្នន័យ)។ អ្នកអាចទាញយក source code

របៀបកែប្រែមតិនៅក្នុង UITableViewCell ស្រដៀងនឹង ការកែប្រែមតិនៅក្នុង Facebook iOS 7

លទ្ធផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានក្រោយពីធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង មានលក្ខណ:ដូចខាងក្រោម៖ ជាដំបូងចូរដាក់ UITableView នៅក្នុង myViewController.xib និងដាក់ datasource and delegate with file-owner ។ ដើម្បីបង្ហាញជម្រើសសម្រាប់ user យើងត្រូវការ