​របៀប​នៃការ​ ធ្វើ​ slideImage ដោយប្រើ Scroll view និង Page control

Support Us

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងខ្លះៗទាក់ទងហ្នឹង ការធ្វើ Image Slide ដោយប្រើ Scroll view និង Page control។ Image slid គេប្រើប្រាស់សម្រាប់ style ក្នុងការចង់បង្ហាញនៅ រូបភាព ចាប់ពី ពីរ ឡើងទៅ។  ដើម្បើ​​ សិក្សា​អំពី​របៀប​នៃការ​ ធ្វើ​ slideImage យើងត្រូវ​ តម្លើង​ XCode និងស្វែងរក​ រូបភាពដែលយើង​ចង់បង្កើត​ជា​ slideImage ជាមុនសិន​។​ បន្ទាប់មក​​ យើងត្រូវ​អនុវត្ត​តាមជំហានខាងក្រោម​​:

1. ជំហានទី១៖

បង្កើត​projectទៅក្នុង Xcode. Ex: slideimage

 

Screen Shot 2016-10-04 at 8.07.29 AM

Screen Shot 2016-10-04 at 8.07.54 AM

 

Screen Shot 2016-10-04 at 8.08.07 AM

2.ជំហានទី២៖

បន្ទាប់ ពីបង្កើត រូច អ្នកនឹង ឃើញ ទម្រង់ Structure project ដូចនេះ។ បញ្ជាក់ file មួយចំនួននិងត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ មានដូចជា AppDelegate.swift , ViewController.swift, Main.storyboard

 

Screen Shot 2016-08-23 at 5.25.49 PM

3.ជំហានទី៣៖

Add​ រូបភាពនោះ​ទៅក្នុង​ Project ​folderរបស់យើង​រួច​ បញ្ចូលវា​ទៅក្នុង​ XCode project ​រឺ​ ក៏​យើង​អាចបញ្ចូល​វា​តាមរយះXcode Asset folder តែម្ដង។​

Screen Shot 2016-10-06 at 11.04.00 AM

4.ជំហានទី៤៖

បង្កើត​ view មួយ​អោយមាននៅក្នុង​ mainstoryboard​ ហើយចាប់ផ្ដើម​ add scroll view និង​ UIPage controll

Screen Shot 2016-08-23 at 5.26.18 PM

Screen Shot 2016-08-23 at 5.28.05 PM

 

Screen Shot 2016-08-23 at 5.28.34 PM

5.ជំហានទី៥៖

ជាចុងក្រោយ​ ចាប់ផ្ដើមបន្ថែម កូដ​ខាងក្រោម​ ចូលទៅក្នុង​​ ViewController.swift

Screen Shot 2016-10-06 at 11.03.10 AM

Screen Shot 2016-10-06 at 11.03.00 AM

 

ប្រភព សូមចូលទៅកាន់៖​ http://stackoverflow.com/questions/29074454/how-to-create-a-scroll-view-with-a-page-control-using-swift

Leave a Reply

Your email address will not be published.