វិធីសាស្ត្របញ្ជូល⁣⁣ វីដេអូ Player ទៅក្នុង iOS App

Support Us

ជំហៀនទីមួយ⁣ លោកអ្នកត្រូវបញ្ជូល MedieaPlayer.framwork⁣ ទៅក្នុង project របស់លោកអ្នកជាមុនសិន។

នៅក្នុង project, ជ្រើសរើស main project file បន្ទាប់មកទៀត “Build Phases” tab. Expand the “Link Binary with Libraries” ក្រោយមកចុចលើសញ្ញា “+”. ជ្រើសរើសយក MediaPlayer.framework ចុងក្រោយចុច “Add”។

ជំហៀនទីពី: បង្កើត variable នៅក្នុង view controller ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់⁣ media player class.

Import media player framework

ជំហៀនទីបី Implement

កូដខាងលើនេះជាវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការបញ្ជូលវីដេអូ Player ទៅក្នុង iOS Application របស់លោកអ្នក។ បញ្ជាក់⁣ extension របស់វីដេអូ អាចជា “mp4″ or “mov”។