លុបជួរដេក (Row) ពី UITableView

Support Us

សរសេរកូដដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅ Edit mode សំរាប់លុបជួរដេក

យើងត្រូវប្រកាស method ឈ្មោះ tableView:commitEditingStyle:forRowAtIndexPath ដើម្បីអាចអូសលើជួរដេកហើយបង្ហាញ “Delete”។

ថ្វីបើយើងមិនទាន់សរសេរកូដអោយវាធ្វើអ្វីក៏ដោយ តែវានឹងបង្ហាញ “Delete” ពេលដែលយើងអូសលើជួរដេកនោះ។

Swipe-to-Delete-Table-Row

លុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងតារាង ពី Model

កាលពីមុន យើងបានប្រើប្រាស់ NSArray ដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យរបស់តារាង។ អ្វីជាបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ NSArray នោះគឺ យើងមិនអាចកែប្រែទិន្នន័យបាន ដូចជាបន្ថែម ឬលុប។ ដូច្នេះ យើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ NSMutableArray ដែលវាអាចបន្ថែម និងលុបទិន្នន័យបាន។

នៅក្នុង tableView:commitEditingStyle method យើងត្រូវសរសេរកូដដូចខាងក្រោមដើម្បីលុបទិន្នន័យនៅក្នុង Array

Reload the table view

 

Download Code Here