របៀប invite Facebook’s Friends ប្រើកម្មវិធីរបស់ យើងក្នុង IOS

Support Us

លោកអ្នកអាច send request  ទៅកាន់មិត្តភក្តិ Facebook  របស់លោកអ្នកដោយងាយស្រួលដោយប្រើប្រាស់ Facebook SDK ដើម្បី send ពី IOS application.

1. លោកអ្នកត្រូវប្រាកដថា លោកអ្នកបាន add Facebook SDK ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយ⁣ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនទាន់មានទេ ⁣អ្នកអាចទាញយក ពី https://github.com/facebook/facebook-ios-sdk⁣⁣ ។⁣ ឥឡូវនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែ add FBConnect Folder ទៅក្នុង Project របស់លោកអ្នកជាការស្រេច។

2. បន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវ⁣ ចុះឈ្មោះកម្មវិធី iPhone របស់អ្នកនៅក្នុង “App on Facebook” ហើយធ្វើតាមការណែនាំវិធីសាស្រ្តក្នុង ការកំណត់ផ្សេងៗរបស់ Facebook App Setting។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនទាន់មាន Facebook App ទេលោកអ្នកអាចចូលទៅ បង្កើតវាបានតាមរយះ https://developers.facebook.com/apps/

បញ្ជាក់៖ សូមកុំភ្លេចបញ្ជុល FBdialogDelegate protocol ទៅក្នុង ViewController Class របស់លោកអ្នក។

Friend Invite Code