របៀប Handle Row Selection ក្នុង UITableView

Support Us

ដើម្បីដាក់ Action នៅលើ Row នីមួយៗអោយដំណើរការនៅពេលយើងចុចលើ យើងត្រូវសរសេរកូដក្នុង Function delegate ខាងក្រោម៖

ខាងលើនេះជាកូដងាយៗ ដែលគ្រាន់តែអោយវាបង្ហាញសារមួយ(UIAlertView) នៅពេលយើងចុចនៅលើ Row ណាមួយ។

iOS Simulator Screen shot Feb 6, 2014, 1.37.07 PM

វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Delegate ដើម្បីដឹងថា Row មួយត្រូវបានចុច។ បន្ទាប់មកទៀត យើងបន្ថែមកូដប៉ុន្មានជួរទៀតដើម្បីបង្ហាញធីកនៅពេលចុចលើ Row នោះ។ ជាដំបូង យើងត្រូវដឹងថា Cell របស់ UITableView មានប៉ន្មានផ្នែក និងអ្វីខ្លះ។

UITableViewCell-StructureCell របស់ UITableView មួយត្រូវចែកចេញជាបីផ្នែក៖

- Image: ស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេង សំរាប់បង្ហាញរូបភាព

- Content: គឺជាផ្នែកសំខាន់សំរាប់បង្ហាញពត៌មានជាអក្សរ

- Accessory view: ស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្តាំ សំរាប់បង្ហាញនូវ Accessory view។ នៅក្នុង Accessory view មានដូចជា Disclosure indicator, detail disclosure button និង check mark។ ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលមានក្នុង Accessory view៖

TableCell-Accessory-Viewក្រៅពីធាតុទាំងបីខាងលើ យើងក៏អាចបង្កើត View ខ្លួនឯងសំរាប់ដាក់ក្នុង Accessory view ផងដែរ។

ជាចុងក្រោយ យើងនឹងសរសេរកូដដើម្បីបង្ហាញធីកនៅពេលយើងចុចលើ​ Row ណាមួយ។

នេះជាលទ្ធផល

iOS Simulator Screen shot Feb 6, 2014, 2.12.11 PM