របៀប Config C3P0 Connection Pooling ជាមួយ Hibernate

Support Us

ជាទូរទៅ Hibernate មាននូវ connection pool ជា default ។ ប៉ុន្តែ វាមិនត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ production ទេ ដូចដែលបានឃើញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

 

ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយ ទើបវាត្រូវបានគេជំនួសដោយ C3P0 Connection Pooling វិញ ដែលវាអាចជួយដោះស្រាយនូវ error ទាក់ទងទៅនឹង MySQLNonTransientConnectionException បាន ។ ដើម្បី Config C3P0 Connection Pooling ជាមួយ Hibernate គឺត្រូវអនុវត្តន៍តាមជំហានដូចតទៅនេះ៖

 

១. កំណត់ Dependencies របស់ Hibernate​ C3P0 នៅក្នុង pom.xml

មុននឹងកំណត់នូវ Dependencies របស់ Hibernate​ C3P0 គឺត្រូវឲ្យច្បាស់ថា Version របស់​វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹង Version របស់ Hibernate ។

 

២. Config C3P0 Connection Pooling ជាមួយ Hibernate នៅក្នុង hibernate.cfg.xml

ដើម្បី Config C3P0 Connection Pooling គឺគ្រាន់តែបញ្ចូលនូវ C3P0 property ទៅក្នុង hibernate.cfg.xml ដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់ពត៍មានលំអិតទាក់ទងទៅនឹង Config C3P0 Connection Pooling ជាមួយ Hibernate អាចចូលទៅមើលបន្ថែមតាមរយៈ http://memorynotfound.com/hibernate-c3p0-connection-pooling-configuration/

 

៣.​ សាកល្បង Test Connection Pooling ជា Runtime

+ នៅពេលមិនទាន់ Config C3P0 Connection Pooling គេនឹងឃើញនូវ debug logs របស់ Hibernate ដូចនេះ៖

+ នៅពេលដែលបាន Config C3P0 Connection Pooling គេនឹងឃើញនូវ debug logs របស់ Hibernate បែបនេះវិញ៖

 

សម្រាប់សំនួរ ឬក៏មតិយោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះអាចលើកឡើងបាននៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.