របៀបបើកUSB Debug Modeនៅលើទូរស័ព្ទAndroid

Support Us

Debug mode គឺជា mode ដែលអាចអោយយើងដំណើរការធ្វើរការទំនាក់ទំនងរវាង ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូរទ័រដោយផ្ទាល់តាមរយះ ការConnect ជាមួយខ្សែរUSB។​ Debug mode​​ អាចអោយយើងRun Code ដើម្បីតំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទ​ មកពីកុំព្យូទ័រ ឬក៏អាចធ្វើរការចំលងឯកសារផ្សេងៗអោយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។​ ពេលយើងធ្វើរការ Enable រួចនោះវាហ្នឹងចេញផ្ទាំងរួបភាពដូចនេះ usb-debugging-1

របៀបនៃការចូលទៅបើកដំណើរការរបស់ Debug mode

ជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ផ្ទាំងនៃកញ្ចក់ទូរស័ព្ទហើយសូមចុចនៅលើ Icon ដែលមានពាក្យថា Settings > Developer options > USB debugging > OpenTick ចំណាំ បើនៅពេលដែលយើងចូលទៅ Settings ​នៅតែមិនឃើញពាក្យ​ Developer options​​ នោះយើងត្រូវចូលទៅ Settings > AboutDevice > Softwareinfo > ចុចលើពាក្យ Build number ចំនួន៣ដង នោះវាហ្នឹងចេញ​​ Developer options​​​ ជាក់ជាមិនខាន។

នេះជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីរបៀបចូលទៅបើកដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ​ https://www.youtube.com/watch?v=0X8RqwuZDp8

Leave a Reply

Your email address will not be published.