របៀបដោះស្រាយ Localising ios និង Android ដោយប្រើ Google Sheets script

Support Us

សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា យើងខ្ញំុចង់ចែករំលែកអំពី របៀបដោះស្រាយ Localizing រវាង ios និង Android ដោយប្រើ Google Sheets script ។  ជាទូទៅ ការបង្កើត App ដែល ប្រើប្រាស់ ច្រើនភាសា តែងមានបញ្ហា ស្មុុគស្មាញដល់ developer  ព្រោះ App របស់់យើង ត្រូវបង្ហាញ ភាសាដែលដូចគ្នា រវាង ពីរ Plateform ។ ភាសានីមួយៗ ទៅលើ Plateform ទាំងពី (ios and Android) ធ្វើទៅបាន ដោយសារ Key-Value ។ Key កំនត់សម្គាល់អោយ Value ហើយ value គឺសំដៅដល់ ភាសា ណាមួួួយច្បាស់លាស់ ។

Google Sheets ត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស និង ងាយស្រួល បន្ទាប់ពី Excel ហើយវា ក៏ជាជំនួយ ក្នុងការ ធ្វើ localization Data  ផងដែរ។ ចំពោះ Android និង iOS មាន syntax ខុសគ្នា ។  សម្រាប់ iOS ប្រើ  Localizable.strings file ដែលមានទំរង់ String ជា

 

ហើយ ចំពោះ Android ប្រើ strings.xml file  ដែលមានទំរង់ String ជា

 

 

ដើម្បី​យក ទិន្នន័យមក ប្រើនៅក្នង app របស់យើង មានជំហានដូចខាងក្រោម :

 ជំហានទី ១ ៖​

បញ្ចូល string ទាំងអស់ទៅលេី google sheet ។ ដូច្នេះ client អាច ឃេីញ​, បន្ថែម និង កែប្រែ​ string ហេីយ developer អាចមេីលឃេីញរាល់ការ កែប្រែ។

 

ជំហានទី ២ ៖

យេីង បង្កេីត 3 column ទៅក្នុង sheet គឺ​ column ទី​1 សម្រាប់ ios key និង column ទី​2 សម្រាប់ android key និង ចុងក្រោយ សម្រាប់ string text។

 

 

ជំហានទី ៣ ៖

បន្ទាប់មក អ្នក ត្រូវ ដឹងពី របៀប នៃការ យក ទិន្នន័យ ពី​ក្នុង google sheet ទៅប្រើនៅក្នង app របស់យើង។ យើង ត្រូវបង្កើត Custom Export menu ទៅក្នុង sheets ជាមួយ iOS និង  Android ដោយចូល ទៅកាន់ Tool => Script editor…..

រូចបន្ថែម Script ដែលមាននៅក្នុង Link នេះ https://github.com/cobeisfresh/localizable-sheet-script

ជំហានទី ៤ ៖

បន្ទាប់ មក អ្នក និង ឃើញ មាន Customer Export Menu នៅក្នុង sheet ។ ប្រសិន បើ អ្នក មិនឃើញ menu ខាងក្រោម អ្នកអាច refresh sheet ។ ហើយ អ្នក អាច Export ទិន្នន័យ យក ទៅប្រើប្រាស់ នៅក្នុង Application របស់អ្នកបានហើយ ។

 

សូមអរគុណ ហើយយើងខ្ញុំរីករាយទទួលនូវមតិរិះគុណនូវរាល់ចំនុចខ្វះខាតដែលកើតមាន  អ្នកអាចផ្តល់ជា comment នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

ប្រភព៖​​ https://medium.cobeisfresh.com/how-we-deal-with-localizing-ios-and-android-apps-4d98b4534483#.kykn8u3hi

Leave a Reply

Your email address will not be published.