របៀប⁣ check iOS version នៅពេលកំពុងដំណើរការ

Support Us

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7 មានអត្រាការអនុម័តដ៏ល្អណាស់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកប្រហែលជានៅតែចង់គាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់កំណែចាស់របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ។

អ្នកអាច load storyboard ឬ xib files ខុសគ្នា, lunch screen ខុសគ្នា, និង handle API ខុសគ្នា។  អ្នកអាចប្រើកំណែនៃFoundation frameworkដើម្បីកំណត់កំណែប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននិងផ្ទុកធនធានសមស្រប។ លេខកូដខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីរបៀបដើម្បីពិនិត្យមើលកំណែFoundation framework:

ចំណាំថាអ្នកអាចពិនិត្យមើលកំណែទាបជាង 6,1 គ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិថេរជំនួសឱ្យ NSFoundationVersionNumber_iOS_6_1 ។