របៀប⁣បន្ថែម⁣ close keyboard ប៊ូតុង⁣ទៅ⁣ក្នុង⁣ iOS application

Support Us

ជាធម្មតា⁣នៅពេលដែល⁣លោក⁣អ្នកបង្កើត⁣កម្ម⁣វិធី⁣ ដែលតម្រូវឲអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញ Form ក៏ដូចជាព័តមានផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលតម្រូវឲគេបំពេញទិន្នន័យ ហើយលោកអ្នកចង់ឲ users មានភាពងាយស្រួល⁣ ក្នុងការគ្រប់គ្រង Keyboard  ដែលលេចឡើងនៅពេលដែល Cursor ត្រូវបានដាក់ក្នុង UITextField លោកអ្នកអាចបន្ថែម Function  ដែលមានស្រេចក្នុង iOS keyboard ដែលអនុញ្ញាតឲអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រង Keyboard ដោយងាយស្រួល។⁣ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តងាយៗ ក្នុងការបន្ថែម Close keyboard function  ដែលមានស្រេចនៅក្នុង iOS App.

ជំហ៊ានទី១៖⁣ លោកអ្នកត្រូវតែ Delegate UITextField របស់លោកអ្នកដើម្បីឲ TextField របស់លោកអ្នកអាចបន្ថែម action ផ្សេងៗ

Screen Shot 2014-02-07 at 9.18.08 AM

ជំហ៊ានទី២៖⁣ នៅក្នុង filename.m របស់អ្នកត្រូវបង្កើត method ដូចខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញ Close button នៅពេលដែល Keyboard លេចឡើង

បន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវបន្ថែម action ទៅលើ UITextField របស់អ្នកដើម្បីហៅ method ដែលយើងបានង្កើតខាងលើ

នៅចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែហៅ Mothod close Keyboard នោះKeyboard នឹងបាត់ទៅវិញ⁣ជាការស្រេច

Screen Shot 2014-02-07 at 9.25.48 AM