របៀប⁣ដាក់⁣បញ្ចូល⁣ និង⁣ ប្រើ Amazon S3 នៅ⁣⁣ក្នុង⁣កម្ម⁣វិធី⁣ iOS

Support Us

និយមន័យ៖⁣ Amazon S3 គីជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ⁣ស្រដៀងគ្នានឹងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យរបស់យើងដែរ តែ S3 ផ្ទុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាព ព្រោះក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់គ្រងចំណុចសំខាន់នេះរួចហើយ។ S3 មានប្រយោជន៍ដល់យើងក្នុងការផ្ទុកទិន្នន័យដូចជា រូបភាព⁣ វីដេអូ -ល-។ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីការប្រើប្រាស់ S3 នៅក្នុង iOS។

ខ្ញុំរំពឹងថាអ្នកមានគណនីយ៍ S3 រូចហើយ។ អ្នកនឹងមាន Access Key ID នឹង Secret Key ID។ បើសិនអ្នកមិនទាន់មានគណនីយ៍ទេសូមធ្វើតាមការណែនាំតាមរយ:តំណភ្ជាប់នេះ

http://www.hongkiat.com/blog/amazon-s3-the-beginners-guide/#Gettting_an_Amazon_S3_Account

 

ជំហ៊ានបន្ទាប់អ្នកអាច ទាញយក Amazon SKD សម្រាប់ iOS នៅទីនេះ http://sdk-for-ios.amazonwebservices.com/latest/aws-ios-sdk.zip ។ ក្រោយពីទាញយកបានហើយសូម decompress file ហើយបញ្ចូលថែម AWSRuntime.framework នឹង AWSS3.framework ទៅក្នុង iOS link library។ ពេលបញ្ចូលរួចហើយអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ Access Key ID នឹង Secret Key ID ដែលមានស្រាប់ទៅជា constants នៅក្នុង iOS ។ មកដល់ពេលនេះអ្នកកម្មវិធី iOS អាចចាប់ផ្តើម ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយ S3 បានហើយ។

នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗសម្រាប់ធ្វើការជាមួយ S3

បន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើ method ទាំងនេះបានដោយគ្រាន់តែបង្កើត Object ថ្មីមួយចេញពី class ខាងលើ។ ទាំងនេះជាសេចក្តីសខ្ខេបខ្លះៗ សង្ឍឹមថាអ្នកអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីអំពី Amazon S3 ពីអត្ថបទនេះ។