របៀបពិនិត្យមើលជំនាន់របស់ iOS នៅពេល​ Runtime

Support Us

នេះជាការបង្ហាញពីការមើលជំនាន់របស់​ ឧបករណ៍ដែលដំណើការដោយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS នៅពេល Runtime។ ខាងក្រោមនេះជាកូដដើម្បីទាញយកពត៌មានរបស់ឧបករណ៏៖

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាន

iOS Simulator Screen shot Feb 13, 2014, 1.24.36 PM