របៀបប្រើប្រាស់ UISegmentedControl ក្នុង xCode

Support Us

នៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនិមួយៗពេលខ្លះ លោកអ្នកត្រូវការ⁣ Switch Screen ទៅមកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ មានការធុញទ្រាន់ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ Page ទៅវិញទៅមកទេ នោះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវ UISegmentedControl ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង xcode library វាអាចជួយលោកអ្នកអោយផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យបានដោយមិនចាំបាច់ប្តូរ page។⁣

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ UISegmentedControl:

ដំបូងលោកអ្នកត្រូវទាញយក UISegmentedControl ទៅក្នុង xib file របស់លោកអ្នកជាមុនសិន

20090925-jy7ims637bpwgpaeasd61tqwyt

បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ UISegmentedControl.h  របស់លោកអ្នករួចសរសេរកូដបង្កើត IBOutlet និង IBAction ដូចខាងក្រោម។⁣ ហើយកុំភ្លេចភ្ជាប់ពី⁣ SegemntedControl ទៅកាន់កូង IBOutlet និង IBAction⁣⁣ តាមរយះ Drag ពី .xib file ទៅកាន់ .h file

បន្ទាប់មកទៀតចូលទៅកាន់ UISegmentedControl.ម  របស់លោកអ្នករួចសរសេរកូដដូចខាងក្រោម⁣ដើម្បីកំណត់ action របស់ segmented

កូដខាងលើនេះនឹងប្តូរ ផ្ទែខាងក្រោមកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកទៅព័តក្រហម នៅពេលចុចលើប៊ុតុងទីមួយ⁣ហើយប្តូរផ្ទៃទៅព័តខៀវ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចុចលើប៊ូតុងទី២។

 

20090925-8npn42e1kp9wx9yxb9itfqa6tf

20090925-r5p6e1ab48wtxubsawx2fdw9j9