របៀបបោះឆ្លងតំលៃរវាង android webview និង​ javascript

Support Us

បើសិនអ្នកចង់បង្កើត application ដែលបង្ហាញ web content ខាងក្នុង app នោះអ្នកអាចនឹងត្រូវការបោះតំលៃទៅវិញទៅមករវាង Android និងweb application ។  ថ្ងៃន់េះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីបញ្ជូនតំលៃពី Android webview  ទៅ javascript ឬ ពី javascript ទៅ Android webview ។

  • ការបញ្ជូនតំលៃពី webview ទៅ javascript

ដើ ម្បីបោះតំលៃពី webview ទៅ javascript គីមានភាពងាយស្រួលណាស់។ អ្នកអាចសរសេរ javascript ខាងក្នុង Android បាន។  សូមមើលឧទាហរណ៌ខាមក្រោម – Android webview យើងធ្វើការបោះតំលៃពី android webview ទៅ javascript តាមរយះ  function “loadUrl”។ សូមមើលឧទាហរណ៌ខាងក្រោម – Javascript file Javascript ចាប់តំលៃពី android រួច alert តំលៃនោះ។

នេះជាលទ្ឋផល:

  • ការបញ្ជូនតំលៃពី javascript ទៅ Android webview
ដើ ម្បីបញ្ជូនតំលៃពី javascript ទៅ webview អ្នកត្រូវបោះតំលៃតាមរយះ JavascriptInterface។ JavascriptInterfaceបានផ្តល់នូវទំនាក់ទំនងរវាង javascript និង webview  ដែលគេហៅថា “Bridge”។ ដើម្បីអោយជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមើលឧទាហរណ៌ខាមក្រោម – Javascript File Javascript បញ្ជូនតំលៃទៅ android តាមរយះ “bridge”

– Android webview ដើម្បីទាយយកតំលៃពី javascript មាន 3 ចំនុចខាងក្រោម ទីមួយ : អ្នកត្រូវភ្ជាប់ javascript interface ទៅ webview របស់អ្នក។

ចំណាំ “bridge” អ្នកអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បាន។ តែក្នុង javascript អ្នកត្រូវប្រើឈ្មោះដូចគ្នា។   ទីពីរ : អ្នកត្រូវហៅ javascript function ដែលនឺងត្រូវផ្ដល់តំលៃទៅអោយ android។

ទីបី : អ្នកត្រូវបង្កើត interface classes ដែលត្រូវទទួលតំលៃដែលត្រូវបានហៅដោយ javascript។ ដូច្នោះអ្នកនឺងអាចទទួលតំលៃដែលបញ្ជូនពី javascript.

ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៌ code ក្នុង android webview ទាំងមូលដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើម :

នេះជាលទ្ឋផល:

Leave a Reply

Your email address will not be published.