របៀបបញ្ចូល Youtube វីដេអូ⁣ ទៅក្នុង iOS App របស់លោកអ្នក

Support Us

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែបង្កើតកម្មវិធី សម្រាប់ iPhone ហើយចង់អោយកម្មវិធី របស់លោកអ្នកអាចទាញយកវីដេអូពី Youtube វេបសាយដាក់ក្នុងកម្មវិធី របស់លោកអ្នក ថ្ងៃនេះ RUC blog យើងខ្ញុំនឹង បង្ហាញ ពីវិធីសាស្រ្ត។

នៅក្នុង XCode, បង្កើត project ថ្មីប្រើ “Single View Application” ។ បើក  file “ViewController.h” ហើយកំណត់ outlet សម្រាប់ web-view  ដូចខាងក្រោម

ឥឡូវនេះលោកអ្នកត្រូវសរសេរកូដខ្លះៗនៅក្នុង⁣ “ViewController.m” file។ ដំបូងត្រូវបង្កើតអញ្ញាតិ⁣⁣ NSString ហើយនឹង⁣ html embed កូដសិន។

ជាចុងក្រោយបើក “ViewController.xib” file ហើយ ទាញយក UIWebView control ពី library, ហើយភ្ជាប់ជាមួយ “videoView” outlet ពី File’s Owner ជាមួយ UIWebView control ជាការស្រេច។⁣

Screen Shot 2014-04-04 at 2.17.19 PM

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចបញ្ជូល Youtube វីដេអូទៅក្នុង iOS App របស់លោកអ្នកហើយ។

Screen Shot 2014-04-04 at 2.29.22 PM