របៀបបញ្ចូល google map នៅលើ iOS

Support Us

មុនពេលចាប់ផ្ដើម ធ្វើការជាមួយ google Map នៅលើ iOS អ្នកត្រូវការតម្លើងGoogle Maps SDK សម្រាប់ iOS និងប្រាកដថាអ្នកមាន API key របស់វាជាមុនសិន។ ដើម្បីបញ្ចូល google map  វាមានជំហានដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ ៖ តម្លើង Version ចុងក្រោយរបស់ Xcode

ដើម្បីបង្កើត application ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ Google Maps SDK  អ្នកត្រូវការ Xcode version 6.3   រឺខ្ពស់ជាងនេះ។

ជំហានទី២ ៖  តម្លើង CocoaPods

Google Maps SDK សម្រាប់ IOS គឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង  CocoaPods pod. CocoaPods គឺ open source dependency manager សម្រាប់ Swift និង Objective-C Cocoa projects។ ប្រសិនបើ application របស់អ្នកមិនមាន CocoaPods tool សូម តម្លើង វានៅក្នុង macOS ដោយឆ្ពោះទៅកាន់  CocoaPods Getting Started guide.

ជំហានទី៣៖ តម្លើង API ដោយប្រើ CocoaPods

បង្កើត Podfile  សម្រាប់  Google Maps SDK និងប្រើវាសម្រាប់តម្លើង API និង dependencies របស់វា។

 1. ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន Xcode project បង្កើតវានិង រក្សាទុក នៅក្នុង Local Machine របស់អ្នក (ប្រសិនបើ អ្នកជា new iOS development, បង្កើតវាជាមួយនឹង   Single View Application.)

 2. បង្កើត file មួយដែលមានឈ្មោះថា Podfile នៅក្នុងទីតាំង application របស់អ្នក។ File នេះ សំំដៅទៅលើ application’s dependencies របស់អ្នក។

 3. កែប្រែ Podfile ហើយបន្ថែម dependencies របស់ Google Maps SDK ដូចខាងក្រោម៖

 1. រក្សា podfile របស់អ្នក

 2. បើក terminal និងចូលទៅកាន់ទីតាំងដែល ផ្ទុក application ដោយប្រើ commands

 3. វាយ  pod install command ដើម្បី តម្លើង Google Map APIs ដែលយើងទើបតែ បន្ថែម dependencies របស់វាក្នុង Podfile។

 4. បិទ application បន្ទាប់មក បើក application របស់អ្នកជាមួយXcode ម្ដងទៀត ដោយ ប្រើ .xcworkspace file ដើម្បីអោយវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាជាថ្មី ។ ចាប់ពីពេលនេះ ទៅ អ្នកត្រូវតែប្រើ .xcworkspace file ជំនួស file ចាស់ ដើម្បី បើក project។

ជំហានទី៤៖ របៀបយក API Key

ប្រសិនបើ application របស់អ្នក មិនទាន់មាន  iOS key (វាជាប្រភេទនៃ​ api key សម្រាប់ IOS  ) សូមធ្វើតាមជំហានមួយចំនួនដើម្បើទទួលបាន  API key។

 1. ចូលទៅកាន់ Google API Console.  Screen Shot 2016-07-19 at 11.20.14 PM
 2. បង្កើត រឺក៏ ជ្រើសរើស project (ប្រសិនបើអ្នកមាន)
 3. ចុច ពាក្យ Continue ដើម្បើ enable Google Maps SDK សម្រាប់ iOS API.  ចំនាំ ៖ អ្នក ក៏អាច  enable the Google Places API for iOS ក្នុង ពេលភ្លាមៗ រឺ ក៏ ពេលណាមួយ ក៏បាន។
 1. នៅលើ Credentials page get an iOS key and set the API credentials. ចំនាំ ៖  ប្រសិនបើអ្នកមាន iOS key ស្រាប់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់key នោះបាន។ អ្នកអាចប្រើ key ដូចគ្នា ជាមួយ iOS applications ជាច្រើន។

 1. បន្ថែម bundle identifier។ ឧទាហរណ៍ ៖​ com.example.myMap

 2. ចុចពាក្យ Create.

iOS key ថ្មី របស់អ្នកនឹងមាននៅក្នុង បញ្ជីនៃ​ API keys សម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ក្នុង application។ iOS key គឺជាប្រភេទនៃ string ដែលមានទម្រង់ដូចនេះ ៖​  AIzaSyBdVl-cTICSwYKrZ95SuvNw7dbMuDt1KG0

ជំហានទី៥៖ បន្ថែម API Key ទៅក្នុង Application របស់អ្នក (ប្រើប្រាស់ភាសា Swift )

    បញ្ចូល API key ទៅក្នុង AppDelegate.swift ដូចខាងក្រោម៖​

 1. បន្ថែម import statement

 1. បន្ទាប់មក បន្ថែម Code ទៅក្នុង (application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [NSObject: AnyObject]?) func, ជំនួស  YOUR_API_KEY ជាមូយ key របស់អ្នក

ជំហានទី៦៖ បន្ថែម Google Map (ប្រើប្រាស់ភាសា Swift )

Code ខាងក្រោមបង្ហាញពី របៀប បន្ថែម map ទៅក្នុង ViewController។ ប្រសិន បើអ្នកបង្កើត iOS app, ជាដំបូង សូមអនុវត្តតាម ការណែនាំពីរបៀបតម្លើង ខាងលើ។ អ្នកអាចបង្កើត project ដំបូង ជាមួយ Single View Application ហើយ បន្ថែម Code ដូចខាងក្រោម៖

 

ជំហានទី៧៖ Declare the URL schemes used by the API

ជាមួយ  iOS 9 និង Xcode 7 apps អ្នកត្រូវការ declare the URL schemes ជាចាំបាច់ ដើម្បើ បើក map។ អ្នកអាច បន្ថែម schemes នៅក្នុង Info.plist file។ ដើម្បី declare the URL schemes សូម បន្ថែម code ខាងក្រោម ទៅក្នុង Info.plist របស់អ្នក ៖

 

LSApplicationQueriesSchemes

ជាចុងក្រោយ អ្នកអាច Clean និង  rebuild project របស់អ្នក ដោយ ចូលទៅកាន់ Product > Clean និង Product > Build.

Screen Shot 2016-08-09 at 8.12.06 AM

ប្រភព ​៖​  https://developers.google.com/maps/documentation/ios-sdk/start

Leave a Reply

Your email address will not be published.