របៀបបញ្ចូល ⁣Google Analytics ទៅក្នុង⁣កម្មវិធី iOS

Support Us

និយមន័យ៖ Google Analytics គីជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយ⁣ក្រុមហ៊ុន Google។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើង⁣ដើម្បីកត់ត្រារបាយការណ៍⁣អំពីចំនួនអ្នក⁣ទស្សនា ប្រភេទឧបករណ៍នៃអ្នកទស្សនា⁣ ប្រទេសនៃអ្នក⁣ទស្សនា នឹងច្រើនទៀត នៃគេហទំព័រ រីកម្មវិធីទូរស័ព្វ។ នៅក្នុង⁣អត្ថបទ⁣នេៈ⁣ខ្ញុំសូមលើក⁣ឡើង⁣អំ⁣ពីការ⁣ដាក់បញ្ចូល កម្មវិធីដ៏⁣ពិសេសនេៈនៅក្នុង⁣កម្មវិធី⁣ iOS។ លទ្ធផលដែលនឹងទទួលបាន⁣បន្ទាប់⁣ពីដាក់បញ្ចូលអ្នក⁣នឹងទទួល⁣បានរបាយការណ៍ដូចជា៖

 • ចំនួនអ្នកប្រើកម្មវីធី
 • ទីតាំងនែអ្នកប្រើប្រាស់
 • ការ​អនុម័ត​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាក់លាក់​
 • ចំនួនអ្នកទិញកម្មវិធី⁣ នឹងដំណើរការបង់ប្រាក់
 • ចំនួន⁣ error រី⁣ ការគាំងនៅក្នុងការប្រើកម្មវិធី
 • នឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនទៀត។

នេះជាឧទាហរណ៍នៃលទ្ធផលដែលនឹងទទួលបាន    របៀបបញ្ចូល Google Analytics ទៅក្នុងកម្មវិធី iOS៖ ដំបូងសួម⁣ទាញយក Google Analytics SDK for iOS។ បន្ទាប់មកសួមធ្វើតាមការ⁣ណែនាំ⁣ខាងក្រោម៖ មុនចាប់ផ្តើមអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកមានលក្ខណ័ដូចខាងក្រោម៖

ជំហ៊ានបន្ទាប់មាន ៣ គី៖ add headers and libraries to your project, initialize the tracker and add screen measurement. Adding header files and configure your project ក្រោយពីទាញយក Google Analytics SDK for iOS សូមបញ្ចូល files ខាងក្រោមពី⁣ SDK ទៅក្នុងកម្មវិធី⁣ iOS

 • GAI.h
 • GAITracker.h
 • GAITrackedViewController.h
 • GAIDictionaryBuilder.h
 • GAIFields.h
 • GAILogger.h
 • libGoogleAnalyticsServices.a

The Google Analytics SDK ប្រើ CoreData នឹង SystemConfiguration frameworks, ដូច្នេៈអ្នកត្រូវការបញ្ចូលថែមទៅក្នុង target linked⁣ libraries របស់កម្មវិធី iOS មួយចំនួនទៀតដូចខាងក្រោម៖

 • libGoogleAnalyticsServices.a
 • CoreData.framework
 • SystemConfiguration.framework
 • libz.dylib

ប្រសិនបើកម្មវីធី⁣របស់អ្នក⁣ប្រើ⁣ the CoreData framework ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រាប់អោយដឹង។ ឧទាហរណ៍៖ NSManagedObjectContextDidSaveNotification ពី Google Analytics នោះ CoreData អាចមិនត្រូវរាប់បញ្ចូល។ ផ្ទុយទៅវិញ Apple⁣ ណែនាំអោយច្រោះការប្រាប់អោយដឹងនៃ CoreData ដោយបញ្ជាក់អំពី manged object context as a parameter to your listener. មើលលំអិតពី⁣ Apple Initializing the tracker Import GAI.h header នៅក្នុង delegate.m file ហើយបញ្ចូលកូដខាងក្រោមទៅក្នុង application delegate’s application:didFinishLaunchingWithOptions: method

“UA-XXXX-Y” គីជា tracking ID ដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលបង្កើត Google Analytics property. ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែប្រើ property ID តែមួយនៅក្នុងកម្មវិធី នោះប្រើ default traker method គីជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត។ Implementing automatic screen measurement ដើម្បីរាប់ការទស្សនាកម្មវិធី សួម extend view controllers របស់អ្នកពី GAITrackedViewController។ ហើយដាក់ property screenName ជាមួយឈ្មោះនៃផ្ទាំងកម្មវិធិរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកមាន “Home Screen” ដែលអ្នកចង់រាប់ចំនួនអ្នកទស្សនា ដែលមាន header ដូចខាងក្រោម៖

ហើយកែប្រែទៅជា

អ្នកត្រូវតែផ្តល់ឈ្មោះសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍។ កន្លែងដែលល្អសម្រាប់ដាក់គីនៅក្នុង view controller’s initializer method ប្រសិនបើមាន រីក៏ viewDidAppear: method

ពេលនេះអ្នកបានបញ្ចប់រាល់តម្រូវការនៃការដាក់បញ្ចូល Google Analytics for iOS. សម្រាប់សេចក្តីលំអិតសួមចូលទៅកាន់⁣ Google Analytics for iOS