របៀបបញ្ចូល ⁣Google Analytics ទៅក្នុង⁣កម្មវិធី Android

Support Us

        Google Analytics គីជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយ⁣ក្រុមហ៊ុន Google។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើង⁣ដើម្បីកត់ត្រាអំពីស្ថិតិមួយចំនួនដែលពាក់ពន្ធ័នឹងអ្នកប្រើប្រាស់មកលើ Application របស់យើង។ នៅក្នុង⁣អត្ថបទ⁣នេៈ⁣ខ្ញុំសូមលើក⁣ឡើង⁣អំ⁣ពីការ⁣ដាក់បញ្ចូល កម្មវិធីដ៏⁣ពិសេសនេៈនៅក្នុង⁣កម្មវិធី⁣ Android។ លទ្ធផលដែលនឹងទទួលបាន⁣បន្ទាប់⁣ពីដាក់បញ្ចូលអ្នក⁣នឹងទទួល⁣បានរបាយការណ៍ដូចជា៖

 •       ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវីធី
 • ​​​      ​​​​​​​ប្រភេទ device នៃអ្នកចូលប្រើប្រាស់
 •       ទីតាំង រឺ​ ប្រទេសនៃអ្នកប្រើប្រាស់
 •       ការកត់ត្រាអំពីសកម្មភាពនានារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើpage នីមួយៗ
 •       ចំនួនអ្នកទិញកម្មវិធី⁣ នឹងដំណើរការបង់ប្រាក់
 •       ចំនួន⁣ error រី⁣ ការគាំងនៅក្នុងការប្រើកម្មវិធី
 •       នឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនទៀត។

នេះជាឧទាហរណ៍នៃលទ្ធផលដែលនឹងទទួលបាន

google-analytics-data

google-analytics-country

របៀបទាញយក Google Analytics យកទៅដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង

 

ទី១​ ត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិនដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី​  https://support.google.com/analytics/answer/1009694?hl=en

 

ទី២ ដាក់ Google Analytics ទៅក្នុង Android App   

​​​​​      -នៅក្នុង AndroidManifest.xml ចូលទៅ Update Internet និង ACCESS_NETWORK_STATE

 

 

-បញ្ចូលកូដខាងក្រោមចូលទៅក្នុង dependency  ក្នុង project-level build.gradle:

-បញ្ចូល the plugin to ក្នុង app-level build.gradle:

ទី៣ ទៅ Download Configuraition File 

 •  បើក https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v4/#set-up-your-project
 •  ហើយចូលទៅ Click នៅលើបូតុងឈ្មោះ Get A CONFIGUATION FILE
 •  បន្ទាប់មកជ្រើសរើស App Name ហើយនិង​ Package Name បន្តាប់មកទៀតចុចលើបូតុង CONTINUE TO Choose and configure service
 • ចូលទៅDownload file ដែលមានឈ្មោះ google-services.json
 • បន្ទាប់ពីDownload ហើយ Copy file google-services.json ទៅក្នុង Android Project Directory ដែលមានឈ្មោះ app/module directory

ទី៤  Add Screen Tracking

គោលបំណងគឺចង់អោយវាបង្ហាញថាតើនៅក្នុង Activity រឺក៏ Page មួយនឹងមានចំនួនអ្នកចូលទៅមើលប៉ុន្មាន ពេលណា​ នៅឯណា ដោយអ្វី លុះត្រាតែយើងជាអ្នកកំណត់ ថាតើវាស្ថិតនៅក្នុង Screen មួយណា។

 

របៀបដាក់កូដចូលទៅក្នុង onCreate method នៃ  Activity រឺ Fragment

Override the appropriate method នៅក្នុង onResume, onPageSelected សំរាប់ធ្វើការ Log មើលនៅពេលដែលវាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរScreen View

នៅក្នុង​ Android  ត្រូវមាន SubClass មួយ ដែលមានMethod  Return ទៅកាន់ Application’s tracker

ឧទាហរណ៍

យើងអាចចូលទៅមើល Real Time​​ ទិន្ន័យកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញថ្មីៗ ដែលមានដូចជា (Locations, Screen, Event, Conversions)

google-analytics-real

Reference:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v4/?configured#set-up-your-project

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.