របៀបបង្កើត ListView នៅក្នុង Android

Support Us

Android Listview គឺជាការបង្ហាញធាតុជាច្រើនរៀបតាមលំដាប់ពីលើចុះក្រោម (Vertical Scroll)។ ការតំរៀបធាតុដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយះការប្រើប្រាស់ Adapter ដែលទាញយក Content តាមប្រភពណាមួយដូចជា array នៃ database ​ជាដើម។

របៀបបង្កើតListView

១. បង្កើត Class មួយដែលមានឈ្មោះ ListDisplay.java

វាមានតួនាទីធ្វើរការរក្សាទុក Arrary នៃធាតុដែលត្រូវយកទៅបង្ហាញ តាមរយះការ Set ចូលទៅAdapter File។

 ២.​ បង្កើតLayout File ដែលមានឈ្មោះ activity_main.xml

វាមានតួនាទី បង្កើតListView សម្រាប់បង្ហាញ List ទាំងមូល ប៉ុន្តែរវាមិនទាន់ធ្វើរការបង្ហាញធាតុមួយៗនោះទេ។

 ៣. បង្កើត  String File ដែលមានឈ្មោះ strings.xml

វាមានតួនាទីផ្ទុករាល់ធាតុទាំងអស់ និង បង្កើតឈ្មោះធាតុមួយៗទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់

 ៤. បង្កើត ListView Layout ដែលមានឈ្មោះ activity_listview.xml

វាមានតួនាទីបង្ហាញធាតុមួយៗនៅក្នុង List ទាំងមូល អាចកំណត់ទំហំអក្សរ ស្តាយ តម្រឹមបន្ទាត់ជាដើម។

នេះជាលទ្ធផលដែលទទួលបាន

list1

សូមអរគុណចំពោះការតាមដានការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំរីករាយទទួលនូវមតិរិះគុណនូវរាល់ចំនុចខ្វះខាតដែលកើតមាន អ្នកអាចផ្តល់ជា comment នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

ឯកសារយោង  https://www.tutorialspoint.com/android/android_list_view.htm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.