របៀបបង្កើត Website Single Page ជាមួយនឹង AngularJs

Support Us

Website Single Page គឺជា Website ដែលគ្មានការផ្លាស់ប្តូរទំព័រ,ទិន្នន័យផ្សេងនៅលើទំព័រតែមួយហើយនិងកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាព​​​កាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹង AngularJs។

AgularJs គឺជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ Client-side​ មួយមានប្រជាប្រិយភាពដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនបានយ៉ាងងាយស្រួល។
ហើយជាក់ស្តែងយើងនឺងបង្ហាញពីការបង្កើត​ Website Single Page មួយដែលមានលក្ខណះសាមញ្ញដូចជាមាន​ ទំព័រដើម , អំពីយើង, និង​ ទំព័រទំនាក់ទំនងយើង ដោយប្រើប្រាស់ AngularJs ផងដែរ។

 

១.រចនាសម្ព័ន្ធឯកសារ

ពួកយើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឯកសារនៃ Project របស់យើងដូចខាងក្រោម៖

២.HTML

នេះគឺជា​ index.html page ដែលយើងប្រើសម្រាប់ដំណើរការ Website single page របស់ពួកយើង។

នេះគឺជា page about.html សម្រាប់បង្ហាញទិន្ន័យរបស់អំពីយើង។

នេះគឺជា​ page home.html សម្រាប់បង្ហាញទិន្ន័យរបស់ទំព័រដើម។

នេះគឺជា page contact.html សម្រាប់បង្ហាញទិន្ន័យរបស់ទំនាក់ទំនងយើង។

៣.AngularJS

នេះគឺជា script.js file ដែលពួកយើងបានប្រើ AngularJs សម្រាប់ដំណើរការនិងបញ្ចូនឬក៏ប្តូរទិន្ន័យទៅកាន់​ index.html pages។

នេះគឺជាការបង្ហាញដ៏សាមញ្ញមួយផ្នែកតូចនៃ​​​ AngularJs អំពី​ Website Single Page ហើយពួកយើងសង្ឃឹមថាវាជាប្លង់មួយឬក៏ជាទស្សនៈមួយសម្រាប់អ្នកនៅពេលឥឡូវនេះឬក៏អាចនាពេលខាងមុខ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ឬមិនយល់ពីអត្ថបទនេះអ្នកអាចទាញយកធនធាន(Source Code)របស់យើងខាងក្រោម៖

Source codes project: sigle-web-application

Leave a Reply

Your email address will not be published.