របៀបបង្កើត Validation Form នៅក្នុង Laravel

Support Us

ការប្រមូលទិន្នន័យតាម Form ពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់ ដូចច្នេះហើយបានជាយើងប្រើនូវ Validation ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការធ្វើអោយទិន្ននយ័ទាំងអស់នោះមានភាពសុក្រឹត្យ និង​ សុវត្ថិភាព។ នៅតាមភាសានីមួយៗ វិធីនៃការបង្កើតនូវ Validation គឺមានលក្ខណះខុសៗគ្នា ដោយឡែកនៅក្នុង Laravel ការបង្កើតនូវ Validation form មានលក្ខណះងាយស្រួលដោយអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម៖

  • ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង command cmd, ចូលទៅកាន់ project path របស់អ្នក រួចវាយ

វានឹងបង្កើត authValidation.php នៅក្នុង​ App/Http/Requests/ របស់អ្នក។

  • ចូលទៅក្នុង authValidation.php រួចបញ្ចូលកូដខាងក្រោម

រួចធ្វើការកែប្រែនូវ Rule មួយចំនួនដែលអ្នកចង់បាន។

  • ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង cmd ម្តងទៀតរួចវាយ

វានឹងបង្កើត FormController.php នៅក្នុង​ App/Http/Controllers/ របស់អ្នក។

  •  បើក FormController.php file រួចបញ្ចូលកូដខាងក្រោម

  •  បង្កើត blade file មួយនៅក្នុង folder view

  •  ជំហ៊ានចុងក្រោយចូលទៅកាន់ file route របស់អ្នករួចសរសេរ

លទ្ធផល:

login

login1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.