របៀបបង្កើត UILongPressGestureRecognizer នៅក្នុង Swift

Support Us

UILongPressGestureRecognizer គឺជា⁣ gesture មួយក្នុងចំណោម Gesture Recognizer ជាច្រើន ដែលមានស្រាប់របស់ iOS។ ចំពេាះ gesture មួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការ touch នៅលើ screen ក្នុងរយ:ពេលមួយដែលយើងកំណត់⁣ ដើម្បីបញ្ជាសកម្មភាពជាក់លាក់មួយផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការ។

ខាងក្រោមនេះជារបៀបបង្កើត៖

១. បង្កើតកម្មវិធីថ្មីមួយដោយជ្រើសរើសនៅ⁣ Single View Application template

២.⁣ ជ្រើរើស Swift ជាភាសារដែលយើងនឹងសរសេរ

៣. Select on Storyboard

៤. ទាញយក UIView ពី Object Library Area ទៅដាក់ក្នុង View Controller

Screen Shot 2016-08-02 at 4.51.38 PM

 

៥. ទាញយក UILabel ពី Object Library Area ទៅដាក់នៅចំកណ្តាល់នៃ UIView ហើយផ្តូរឈ្មេាះវា ទៅជា Long Press. (ដាក់ក៏បាន មិនដាក់ក៏បាន)

  • ដើម្បីផ្តូរឈ្មេាះរបស់ UILabel គ្រាន់តែធ្វើការ double-click ទៅលើ UILable នេាះតែប៉ុណ្តេាះ

៦. ទាញយក UILongPressGestureRecognizer ពី Object Library Area ទៅដាក់លើ UIView

Screen Shot 2016-08-02 at 4.52.15 PM

៧. Select an Assistant Editor ហើយ hold control key បន្ទាប់មក drag Long Press Gesture ទៅកាន់ View controller file

  • ចំពេាះ Connection យើងត្រូវជ្រើរើសយកប្រភេទ Action

Screen Shot 2016-08-02 at 4.48.41 PM

៨. Select and ViewController.swift នឹងចាប់ផ្តើមសរសេរ Code

៩. ជាចុងក្រោយ Run Project រួយចុចឲ្យជាប់ទៅលើ⁣ UIView រយៈពេល ៥ វិនាទី វានឹងបង្ហាញ⁣⁣ Alertview ដែលវាបង្ហាញថាការបង្កើត⁣ Long Gesture របស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។

Screen Shot 2016-08-03 at 4.16.38 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published.