របៀបបង្កើត Table Migration នៅក្នុង Laravel5.3

Support Us

ការបង្កើត Table Migration ពិតជាមានសារះសំខាន់ជាខ្លាំងចំពោះការធ្វើការជាក្រុមនៅលើ project ណាមួយ ព្រោះវាចំនេញពេលវេលា និង កាត់បន្ថយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមួយចំនួនអំឡុងពេលដែល programmer ចម្លងនូវ database តែមួយដាក់លើម៉ាសុីនផ្សេងគ្នា ដើម្បីធ្វើការលើ project នោះ។ ដោយឡែកចំពោះ Table Migration វិញ programmer ទាំងនោះគ្រាន់តែ run នូវកូដ migration ដែលបានគេសរសេរនៅក្នុង project នោះ គេនឹងបាន database ដូចៗគា្នជាស្រេច។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីនៃការបង្កើត Table Migration

១. បើកនូវផ្ទាំង CMD របស់អ្នករួចវាយ command ខាងក្រោម

create_users_table គឺជាឈ្មោះ migration table file របស់អ្នក ដែលមានទីតាំងនូវ database/migrations/

២. ចាប់ផ្តើមសរសេរកូដនៅក្នុង migration file: create_users_table

កូដនៅក្នុង funciton up() គឺជាកូដសំរាប់កសាង table មួយឈ្មោះ users ដែលមាន elements ដូចខាងលើ។ រីឯ function down()  មានតួនាទីសំរាប់ roll back ថយក្រោយពេលណា function up() មានបញ្ហាណាមួយ ត្រូវការ លុប table users នោះចោលវិញ។

៣. ចុងក្រោយ ចូលទៅផ្ទាំង CMD របស់អ្នកវិញរូច execute វាយដូចខាងក្រោម

នេះជាលទ្ធផល៖

users_table

សូមធ្វើការវាយតំលៃនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមប្រសិនបើអ្នកឃើញថាអត្ថបទខាងលើមានកំហុសឆ្គង ឬ កន្លែងណាមិនត្រឹមត្រូវ ដើម្បីយើងធ្វើការកែតម្រូវទៅលើអត្ថបទក្រោយៗ ទៀត អរគុណចំពោះការតាមដាន។

ប្រភព៖ https://laravel.com/docs/5.3/migrations#running-migrations

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.