របៀបបង្កើត master layout នៅក្នុង Laravel5

Support Us

ដើម្បីបង្កើត master layout នៅក្នុង Laravel5 យើងមាន ៤ ជំហានដូចខាងក្រោម៖

១.​​ ចូលទៅក្នុង View Folder => layout រួចបង្កើត blade file មួយដែលមានឈ្មោះថា master.blade.php

tt

 

២. ទំរង់កូដមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដាក់វានៅក្នុង master.blade.php file

៣. របៀបហៅយក master.blade.php file យកមកប្រើ

  • ចូលទៅ View Foler រួចបង្កើត blade file មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា example.blade.php
  • រួចសរសេរកូដដូចខាងក្រោម

៤. លទ្ធផល

hom

Leave a Reply

Your email address will not be published.