របៀបបកប្រែកម្មវិធី ⁣iOS របស់លោកអ្នក ច្រើនភាសា

Support Us

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកម្មវិធី របស់លោកអ្នក កាន់តែមានភាពងាយស្រួល សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ នូវភាសាផ្ទាល់ខ្លួនដែលគេ បានកំនត់នៅក្នុង Phone Setting នោះថ្ងៃនេះ blog យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូន ពីវិធីសាស្រ្តខ្លីអំពីការបកប្រែកម្មវិធី របស់លោកអ្នកច្រើនភាសា។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមយើងត្រូវបង្កើត file ថ្មីមួយ “Strings File” នៅក្នុងប្រភេទ iOS Resource

LwMQc

 

បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះថា “Localizable.strings”

bMql9

ចុចលើ “Make localized” ប៉ូតុង

d0nia

នៅផ្នែកខាងលើរបស់  Project page

hNr6i

ចុចលើ “+” ខាងក្រោម Localization, បន្ទាប់មកជ្រើសរសើភាសាដែលលោកអ្នកចង់បកប្រែ

6jw0j

 

លោកអ្នកអាចឃើញនៅខាងក្រោមនៃ file “Localizable.strings”

N6nVV

 

បន្ទាប់មកកំណត់ Key និង value ឲ្យពាក្យនិមួយៗដែលលោកអ្នកចង់បកប្រែ

 

chY0n

9VwrU

 

ដើម្បីហៅ key របស់ពាក្យនិមួយៗមកប្រើក្នុង Project យើងត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម