របៀបធ្វើ⁣ UITableView ដែលមាន⁣ row ស្មុគស្មាញ

Support Us

ខាងក្រោមអ្នកនឹងបានយល់ពីរបៀបធ្វើ⁣ UITableView ដែលមាន row ស្មុគស្មាញ⁣ រីរញេរញៃ។

បន្ទាប់ពីដាក់កូដខាងលើអ្នកនឹងអាចដាក់ row ដែលមានលក្ខណ:ស្មុគស្មាញនៅក្នុង UITableView បាន។