របៀបធ្វើអោយ Google Analytic មិនអាចចាប់សកម្មភាពរបស់យើងនូវ​លើគេហទំពរ័ណាមួយបាន

Support Us

ជាទូទៅ Google Analytic គឺជាកម្មវិធីមួយសំរាប់​ IT Engineer ប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់នូវរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អ្នកដែលចូលមកប្រើប្រាស់លើ Application រឺក៏ Website របស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ IT Engineer ទាំងនោះពិតជាចង់បាននូវពត័មានរឺក៏ទិន្ននយ័មួយដែលជាក់លាក់ពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងអ្នកដែលចូលមកប្រើប្រាស់នូវ​ Application រឺក៏ Website របស់ខ្លួនដោយមិនចង់អោយ Google Analytic ចាប់នូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងសកម្មភាពរឺទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយ។

 

ដូចនេះដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាខាងលើយើងសូមលើកយកនូវកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Google Analytics Opt-out ដោយគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុង Browser ណាមួយរបស់អ្នក។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីដាក់បញ្ចូល Google Analytics Opt-out​ ចូលទៅក្នុង Chrome Browser របស់អ្នក ៖

 

១.​ ចូលទៅក្នុង Google រួចវាយពាក្យថា “google analytics opt out add on chrome extension”

googletype

២.​ រូចចុចនៅលើ link ដែលនូវលើគេ​បង្អស់

firstlink

៣. បន្ទាប់មកចុចលើ Button ដែលមានពណ៌ខៀវ

add2

៤. រួចអ្នកនឹងទៅដល់ Chrome Web Store ហើយចុចលើពាក្យថា “ADD TO CHROME”

addtochrome

៥. ពេលអ្នកបញ្ចូលកម្មវិធីនោះនៅលើ Browser របស់អ្នកបានសំរេចវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម​៖

add4

៦. ជំហានចុងក្រោយអ្នកអាចសាកល្បងចូលទៅក្នុង Website រឺ Application របស់លោកអ្នកហើយសង្កេតមើលនៅលើ Google Analytic ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Website រឺ Application របស់អ្នកថាតើវានឹងបង្ហាញទិន្ននយ័យ៉ាងដូចម្តេច។

អរគុណសំរាប់ការអាន និង ចែករំលែកបន្ត។

Comments
  1. Anonymous
  2. Sreyleak Touch

Leave a Reply

Your email address will not be published.