របៀបទាញយកIconអោយត្រឹមត្រូវទៅតាមMaterial Design របស់ Google

Support Us

ជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញ Link មួយនេះ ហើយសូមចុចលើវា https://design.google.com/icons/#ic_phonelink_setup

នោះអ្នកហ្នឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះ

material-design-icons

វាយឈ្មោះ Icon ដែលអ្នកចង់បាន នៅត្រង់Search Box នោះវាហ្នឹងបង្ហាញលទ្ទផល បន្ទាប់ពីវាធ្វើការSearchរួចរាល់អស់ហើយ។

free-350-icons-webalys

នៅពេលយើងចុចនៅលើIconវាហ្នឹងបង្ហាញផ្ទាំងលក្ខណះពិសេសមួយចំនួនដែលអាចអោយយើងជ្រើសរើសដូចជា​ :

  1. ទំហំ​ 18dp, 24dp, 36dp, 48dp
  2. អាចជ្រើសរើស 2 ពណ៏ គឺផ្ទៃពណ៏ស និងពណ៏ខ្មៅ
  3. ដោនឡូតតាមប្រភេទ SVG, PNG

ឯកសារយោង :

https://design.google.com/icons/#ic_all_out

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.