របៀបទាញយក log file រឺ​ local storage file ក្នុង iOS Project របស់លោកអ្នកពី iOS device

Support Us

បេីលោកអ្នកមាន សរសេរ log រឺ បង្កេីត local storage file ក្នុង iOS project របស់លោកអ្នក ហេីយអ្នកត្រូវការទាញយក file ទាំងនោះមកពី iOS device មកប្រេីប្រាស់ អ្នកគ្រាន់តែធ្វេីតាមវិធីខាងក្រេាមនេះ៖​​

១ ភ្ជាប់ device របស់លោកអ្នកទៅ Mac ដោយប្រើខ្សែ USB

២ បេីក XCode

៣ ជ្រើសពាក្យ Window > Devices (⌘⇧2)

៤ នៅលើ Panel ខាងឆ្វេងអ្នកអាចជ្រើសរើស Device របស់អ្នក

៥ នៅក្នុង Installed Apps ជ្រើសរើស Application របស់អ្នក

៦ ចុចលើ Settings Icon ដែលស្ថិតនៅខាង ក្រោម Installed Apps បន្ទាប់មកជ្រើសរើស Download Container…

ios8 logs

ពេលនេះអ្នកបានទាញយក file ទាំងអស់ដែលមានក្នុង iOS project ចេញពី  Device របស់អ្នក។

ប៉ុន្តែ file ដែលទាញបានជាប្រភេទ xcappdata bundle ដូច្នេះដើម្បីបើក file នេះ អ្នកត្រូវ

Right click on file > Show Package Contents > AppData > document នោះអ្នកនឹងឃើញ file ដែលអ្នកចង់បាន។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.