របៀបទាញយករូបភាពពី Photo library ដាក់លើ iOS App

Support Us

ដើម្បីធ្វើការទាញយករូបភាពពី Photo Library នៅលើ​ iOS Device ដើម្បីបង្ហាញនៅលើ iOS Application គឺត្រូវប្រើប្រាស់​ UIImagePickerController។ ខាងក្រោមនេះជាវីធីសាស្រ្តក្នុងការរទាញយករូបភាពពី Photo library៖

ជំហានទី ១៖ ធ្វើការជាមួយ​ Main.Storyboard

  • Drag UIImageView ពី​​ Object Library ដាក់ក្នុង stack view

drag imageview

  • Check user interaction ដើម្បីឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពទៅលើ UIViewImage បាន។ (Utility Area -> Attribute Inspector)

ជំហានទី២៖ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងពី storyboard ​ ទៅកាន់កូដ

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពី UIViewImage ទៅកាន់កូដ IBOutlet ហើយដាក់ឈ្មោះថា​ ivPhoto

connect imageview into code

  •   ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពី Tap Gesture Recognizer  ទៅកាន់កូដ Action ហើយដាក់ឈ្មោះថា​ selectPhoto

connect gesture into code

ជំហានទី៣៖​ សរសេរកូដ

  •    ដាក់ UIImagePickerControllerDelegate នឹង UINavigationControllerDelegate បន្ទាប់ពី​ ViewController Class

add imagepicker protocol

  •   នេះជា​កូដដែលបានភ្ជាប់ IBOutlet ពីខាងលើមានទំរង់ដូចខាងក្រោម៖

image property

  •   នេះជា​កូដដែលបានភ្ជាប់ Action ពីខាងលើ នឹង មានការបន្ថែមកូដមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

gesture action

  •   ជាចុងក្រោយសរសេរកូដដើម្បីទាញយករូបភាព

getting image

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញចេញ៖ 

Screen Shot 2016-06-08 at 8.56.16 AM

ភាសា៖ Swift

ប្រភព៖ https://developer.apple.com/library/ios/referencelibrary/GettingStarted/

DevelopiOSAppsSwift/Lesson4.html#//apple_ref/doc/uid/TP40015214-CH6-SW1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.