របៀបតំឡើងRepro SDK ទៅក្នុងAnroid App

Support Us

Repro SDK : គឺជា plateform សំរាប់ Mobile Apps ដែលមានលក្ខណះពិសេស និង ងាយស្រួលក្នុងការយកទិន្នន័យ (Data) ដូចជា ការតំឡើងកម្មវិធី អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ Notification វាធ្វើការវិភាគដូចទៅហ្នឹងGoogle Analytics ដែរ ​ហើយវាមានលក្ខណះពិសេសដូចជា Push Notification, Analytics និង Marketing strategies។

reprow

មុននឹងធ្វើរការតំឡើង Repro SDK ជាដំបូងត្រូវទៅបង្កើតគណនី Repro មួយសិនតាមរយះ https://repro.io/suppliers/sign_up

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយសូមចូលទៅកាន់ Help=> GETTING STATED => Install Repro SDK =>​ចុចនៅលើ See this step នោះហ្នឹងឃើញ APP’s TOKEN

*ចំណាំ : ចំពោះ​ APP’s TOKEN គឺជាលេខសំងាត់សំរាប់សំគាល់កម្មវីធីនីមួួួយៗ ចាំបាច់គឺមិនត្រូវអោយអ្នកដទៃមើលឃើញ រឺcopy ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់Appរបស់យើងបាន

1. របៀបតំឡើង Repro SDK នៅលើ Android Studio

បើក app/build.gradle , copy កូដនេះទៅដាក់ចូល

ឧទាហរណ៍

នៅក្នុង AndroidManifest.xml

 

2. បង្កើតclass ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះ MyApplication

នៅក្នុង AndroidManifest.xml

 

3. Event tracking (ការទាញយកទិន្នន័យទុក)

យើងអាចធ្វើរការកំណត់Function, action button ណាដែលយើងចង់ដឹងថាតើគេចុចបានប៉ុន្មានដង នៅពេលណាខ្លះ ថែមទាំងអាចកំណត់ឈ្មោះដោយងាយស្រួលទៀតផង
ឧទាហរណ៍

 

4.របៀបចូលទៅមើលទិន្នន័យនៅក្នុង Dashboard របស់ Repro
Retention : អាចមើលដឹងពី ចំនួនអ្នកនៅតែបន្តរការប្រើប្រាស់App របស់យើង

retention-1Access : សំរាប់ពិនិត្យទៅលើការបូកសរុបស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្នីដែលយើងរំពឹងទុករឺក៏អត់ ដូចជា Event number, សកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលActiveប្រចាំខែ

access

 

អាចចូលទៅមើលអោយកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតាមរយះ http://docs.repro.io/en/dashboard/analytics/index.html

ឯកសារយោង​ :

https://repro.io/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.