របៀបតំឡើង Realm នៅក្នុង Android Project

Support Us

Realm គឺជា mobile database និង  good substitute សំរាប់ SQLite (Android) & CoreData (iOS).សព្វថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជាមួយ Database ដែលរួបរួមជាមួយProgramming ។ Android អនុញ្ញាត្តអោយយើង Apply the database SQLite សំរាប់ធ្វើការ Storing information នៅលើ device របស់យើង ។

1. ​ លក្ខខ័ណ្ឌខ្លះៗដែលត្រូវត្រៀមទុកជាមុន
  • ត្រូវការ Android Studio Version ធំជាង រឺស្មើរ 1.5.1
  • Android SDK ដែលធ្វើការ Update ចុងក្រោយ
  • JDK version ធំជាង រឺស្មើរ  7
  • Support គ្រប់ Android Versions តាំងពី API Level 9 (Android 2.3 Gingerbread រឺក៏លើជាងហ្នឹង)
2.  របៀបតំឡើង
  • Realm គឺធ្វើការ តំឡើង តាម Gradle plugin.
  • ការតំឡើង Realm តាម Gradle plugin គឺធ្វើឡើងតាមពីរដំណាក់កាល.

ដំណាក់កាលទី១: បញ្ចូល class path dependency ទៅក្នុង project level build.gradle file.

The project level build.gradle file ទីតាំងរបស់វាគឺនៅ :

project-level-build-gradle

Project level build.gradle

 

Step 2: ត្រូវដាក់បញ្ចូល realm-android plugin ទៅផ្នែកខាងលើនៃទីតាំង application level build.gradle file.

The application level build.gradle ទីតាំងរបស់វាគឺនៅ:

application-level-build-gradle

build.gradle

ជំហានបញ្ចប់ គឺចុច sync a project

syn

 

3. ​ ចាប់ផ្តើម ប្រើប្រាស់ Realm
  • Initialize Realm in Application:

  •  Initialize Realm in Activity:

 

នេះជារបៀប Update data ទៅក្នុង Mobile Database

​ប្រសិនបើចង់សរសេរUpdateអ្វីមួយទៅក្នុងDatabase អ្នកត្រូវការហៅកូដនេះយកមកប្រើ

បើចង់ cancel your transactions, គ្រាន់តែធ្វើការ call:

 

Date 08 July 2016

Created by : Leng Chiva

Reference :

https://realm.io/docs/java/latest/

https://www.sitepoint.com/streamlining-mobile-app-databases-with-realm-io/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.