របៀបតំឡើង Android Device នៅលើ Genymotion

Support Us

Genymotion គឺជា emolator ដែលអាចធ្វើរការប្រើប្រាស់ដូចទូរស័ព្ទពិតដែរ និងសម្រាប់ Developer យកទៅធ្វើរការសាកល្បងតែស្តកូដផងដែរ ។

images​​​​​

ដើម្បីអាចទាញយកកម្មវិធីមកប្រើប្រាស់បាន សូមធ្វើរចុះឈ្មោះជាមុនសិនតាមរយះ https://www.genymotion.com/account/login/​ ។

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយ អាចចូលទៅធ្វើការដោនឡូដបានតាម https://www.genymotion.com/download/ ។​

ចំពោះDownload វាមានបីជំរើសសំរាប់ Window, Mac OSX, Ubutu បន្ទាប់ពីធ្វើរការតំឡើងរួចរាល់ហើយ សូមចូលទៅបើក កម្មវិធីនោះយើងហ្នឹងឃើញ

geny

  1. បូតុង Add : ប្រើសំរាប់ធ្វើរការជ្រើសរើស Andorid Phone Device ដែលមានដូចជា  Custom Phone, Samsung, Sony, Nexus… ជាដើម ដែលយើងអាចជ្រើសរើសVersion បានផងដែរ។
  2. បូតុង Start : ប្រើសំរាប់ ចាប់ផ្តើមដំណើរការបន្ទាប់ពីរធ្វើការជ្រើសរើស​ ឧបករណ៍រួចរាល់
  3. បូតុង Settings : ប្រើសំរាប់ កែប្រែការកំណត់មួយចំនួន ដូចជាAccount, Network, VirtualBox, ADB, Misc, Sign out, Register…
  4. បូតុងរូបសោរ : ប្រើសំរាប់ ធ្វើការកែប្រែ System, Screen Size, Network

configGeny androids5

ឯកសារយោង : https://www.genymotion.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.