របៀបតំរៀប NSArray ជាមួយ custom objects

Support Us

រាល់កម្មវិធីសុទ្ធតែដំណើរការជាមួយទិន្នន័យផ្សេងៗ។ ហើយទិន្នន័យទាំងនោះតែងតែមានបង្កើតឡើងក្នុងទំរង់ Custom classes។ ឧទាហរណ៍ កម្មវិធីសំរាប់តន្រ្តីអាចនឹងមាន Song class, កម្មវិធី Chat នឹងមាន Friend class។ល។ ពេលខ្លះអ្នកចង់បង្ហាញទិន្នន័យតាមលំដាប់លំដោយ។ ដូច្នេះយើងក្រឡេកទៅលើវិធីខុសៗគ្នាក្នុងការតំរៀប។

នេះគឺជា Array object ដែលត្រូវធ្វើការតំរៀប៖

ហើយធាតុរបស់ Array នោះមានដូចខាងក្រោម៖

Smith John 03/01/1984
Andersen Jane 16/03/1979
Clark Anne 13/09/1995
Smith David 19/07/1981
Johnson Rose 22/02/1989

 

តំរៀបដោយប្រើ NSComparator

នេះជារូបមន្តរបស់ NSComparator៖

typedef NSComparisonResult (^NSComparator)(id obj1, id obj2);

 

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផល

Andersen Jane
Clark Anne
Johnson Rose
Smith John
Smith David

 

តំរៀបដោយប្រើ NSDescriptor

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផល

Andersen Jane
Clark Anne
Johnson Rose
Smith David
Smith John