របៀបដាក់បញ្ចូល Yoast SEO Plugin ទៅក្នុង WordPress របស់អ្នក

Support Us

ជាទូទៅ site developer តែងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអោយ website របស់ពួកគេត្រូវបាន search ឃើញមុនគេពេលដែល user ធ្វើការ research នូវរាល់ keyword មួយចំនួនដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹង websie របស់ពួកគេ។

 

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាខាងលើយើងសូមលើកយកនូវវិធីសាស្រ្តមួយមកបកស្រាយចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ WordPress, គឺរបៀបដាក់បញ្ចូល Yoast SEO Plugin ដែលជា plugin ជំនួយសំរាប់ធ្វើអាយយើងអាចគ្រប់គ្រងនូវ SEO (Search Engine Optimization) content នៅក្នុង website របស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

 

- ដើម្បីធ្វើការដំឡើងយើងមានជំហានដួចខាងក្រោម៖

 

១ ចូលទៅក្នុង wordpress administrator  របស់អ្នក រួចហើយចួលទៅ​ plugins បន្ទាប់មកទៀតចុចនៅលើពាក្យថា​ ​Add New……ធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម
Screen Shot 2016-09-14 at 12.14.34 PM២ ពេលដែលអ្នកធ្វើការដំឡើងបានជោគជយ័ អ្នកនឹងឃើយលទ្ធផលមួយចំនួនដូចខាងក្រោម

Screen Shot 2016-09-14 at 12.19.48 PM

Screen Shot 2016-09-14 at 12.21.27 PMដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់នូវ plugin ខាងលើសូមចុចចូលមើលនូវត្រង់នេះ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.