របៀបចែក section នៅក្នុង UIGroupTableView

Support Us

ថ្ងៃនេះ RUC សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីរបៀបចែក section នៅក្នុង GroupTableView ទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។⁣ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចែក section ជាបីផ្នែកនោះលោកអ្នកត្រូវមាន array object ចំនួនបី។

  • ទីមួយផ្តល់តម្លៃឲ array object

  •  Delegate file owner និង dataSource  នៅក្នុង xib file របស់លោកអ្នក

Screen Shot 2014-02-13 at 8.34.10 AM

 

  • កំណត់ចំនួន section ដែលលោកអ្នកចង់បាននៅក្នុង groupTableView

  • Return ចំនួន rows នៅក្នុង section និមួយៗ

  • កំណត់ចំណងជើងទៅឲ sectioin និមួយៗ

  •  កំណត់តម្លែឲ row និមួយៗនៅក្នុង section

  •  Handle row និមួយៗ

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អត្ថបទមួយនេះអាចជួយលោកអ្នកបាន ហើយក៏សូមអធ្យាស្រ័យប្រសិនបើមានកំហុសកើតឡើងដោយអចេតនា។

Screen Shot 2014-02-13 at 8.52.58 AM