របៀបកែប្រែមតិនៅក្នុង UITableViewCell ស្រដៀងនឹង ការកែប្រែមតិនៅក្នុង Facebook iOS 7

Support Us

លទ្ធផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានក្រោយពីធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង មានលក្ខណ:ដូចខាងក្រោម៖

Screen Shot 2014-02-07 at 4.43.09 PM Screen Shot 2014-02-07 at 4.43.18 PM

ជាដំបូងចូរដាក់ UITableView នៅក្នុង myViewController.xib និងដាក់ datasource and delegate with file-owner ។ ដើម្បីបង្ហាញជម្រើសសម្រាប់ user យើងត្រូវការ UIActionSheet ដូច្នេះនៅក្នុង file myViewController.h និងមានកូដដូចខាងក្រោម៖

myViewController.h

និងខាងក្រោមជាកូដរបស់ myViewController.m

ក្រោយពីធ្វើតាមការណែនាំខាងលើអ្នកនឹងបានលទ្ធផលស្រដៀងនឹង ការកែប្រែមតិនៅក្នុង Facebook iOS 7 ។ ទាញយកកូដ testTableView