របៀបកែប្រែ Navigation Bar និង Back Button នៅក្នុង iOS

Support Us

នៅពេលនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- វិធីកែប្រែ View ជាមួយនឹងផ្ទៃក្រោយជារូបភាព

យើងចង់កែប្រែផ្ទៃខាងក្រោយរបស់ View ដោយដាក់រូបភាពរបស់យើង។ ដើម្បីដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាព​ យើងត្រូវបើក RecipeViewController.m រួចសរសេរកូដក្នុង viewDidLoad ដូចខាងក្រោម៖

self.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage imageNamed:@"common_bg"]];

Screen Shot 2014-03-07 at 1.26.41 PM

- វិធីកែប្រែផ្ទៃខាងក្រោយរបស់ UINavigationBar

ដំបូងយើងត្រូវបើក AppDelegate.m។​ បន្ទាប់មកទៀត សរសេរកូដក្នុង application:didFinishLaunchingWithOptions ដូចខាងក្រោម៖

- វិធីកែប្រែចំណងជើងរបស់ UINavigationBar

  • UITextAttributeFont – Key to the font
  • UITextAttributeTextColor – Key to the text color
  • UITextAttributeTextShadowColor – Key to the text shadow color
  • UITextAttributeTextShadowOffset – Key to the offset used for the text shadow

Custom-Nav-Bar-Background-and-Text

- វិធីកែប្រែរូបរាងរបស់ UIBarButtonItem

Custom-Nav-Bar-Buttons