មូលដ្ឋានក្នុងការដំឡើង Firebase សម្រាប់ Web Application

Support Us

Firebase គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើត​នូវកម្មវិធីសម្រាប់​​ Web, Android, and IOS​… ជាមួយនឹងប្រភេទទិន្ន័យដែលមានពេលវេលាពិតប្រាកដ(Data Real Time)។ ពួកយើងនឺងបង្ហាញ⁣អំពីវិធីក្នុងការដំឡើង​ Firebase Web Project​ ដែលវាមានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

តម្រូវការ៖ ដំឡើង NodeJs និង NPM ​ជាមុនសិន។

  • ដំណាក់កាលទី១: បង្កើតគណីFirebase

ជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់​Firebase: https://firebase.google.com/

បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតគណីFirebase​​ជាមួយGoogle Account របស់អ្នក។3

  • ដំណាក់កាលទី២: បង្កើត Firebase Web Project​

នៅផ្ទាំងFirebase Dashboard យើងនឹងឃើញប៊ូតុងសម្រាប់បង្កើតFirebase Project។

យើងអាចបញ្ចូលឈ្មោះFirebase Project​​ និងឈ្មោះតំបន់ ឬ ប្រទេស

4

បន្ទាប់ពីបង្កើតបានជោគជ័យលទ្ធផលដូចរូបខាងក្រោម៖

5

 

  • ដំណាក់កាលទី៣: ប្រើប្រាស់​ NPM ដើម្បីដំឡើង Firebase Web Project​

យឹេងប្រើប្រាស់command របស់​ ​​​NPM and Firebase មួយចំនួនដើម្បីដំណើរការ Firebase Project៖

១. ប្រើបា្រស់: npm install -g firebase-tools ដើម្បីដំឡើង firebase in local machine  222222222

២. ប្រើប្រាស់: firebase init​​ នៅទីតាំងរបស់ Project folder អ្នកដើម្បីដំឡើងFirebase ទៅក្នុង​project របស់អ្នក។

1111

៣. ប្រើប្រាស់: firebase serve​​ ដើម្បីដំណើរការFirebase Project22

ចុងក្រោយអ្នកអាចចូលទៅកាន់URL http://localhost:5000នៅលើbrowser អ្នកនឺងឃើញដូចខាងក្រោម៖
e

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.