ពិនិត្យមើលថាមាន Internet Connection ឫអត់នៅលើ ប្រតិបត្តិការ iOS

Support Us

វិធីសាស្រ្តសំរាប់ពិនិត្យមើលថាតើមាន Internet Connection ឫអត់ គឺមានច្រើនវិធី។ ខ្ញុំនឹងលើកយក ៣វិធីមកបង្ហាញ។
វិធីសាស្រ្តទី១៖

- ដាក់បន្ថែម SystemConfiguration framework ទៅក្នុង Project របស់អ្នក

- ដាក់បន្ថែម T.Million’s version​ នៃ Reachability.h និង Reachability.m ទៅក្នុង Project របស់អ្នក

- កែប្រែក្នុង Reachability.h

- បន្ទាប់មកសរសេរវានៅក្នុង Reachability.m

វិធីសាស្រ្តទី២៖

សំរាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើដោយខ្លួនឯង អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Reachability class របស់ Apple។

- ដាក់បន្ថែម SystemConfiguration framework ទៅក្នុង Project របស់អ្នក

- ដាក់បន្ថែម Apple’s version នៃ Reachability.h និង Reachability.m ទៅក្នុង Project របស់អ្នក

- ដាក់ @class Reachability ទៅក្នុងឯកសារ .h នៅកន្លែងយើងត្រូវការ

- បង្កើត២អថេរសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យ នៅក្នុងឯកសារ .h

- ដាក់ Method ក្នុង .h សំរាប់ពេលដែលមាន Network

-(void) checkNetworkStatus:(NSNotification *)notice;

- នៅក្នុងឯកសារ .m ដែលយើងត្រូវពិនិត្យ យើងត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម

- បង្កើត Method ដើម្បីទទួលបានសារដែលបញ្ជាក់ថាមាន Internet connection ឫអត់

- នៅក្នុង Dealloc ឫ viewWillDisappear ឫ method ប្រហាក់ប្រហែលនេះ យើងត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

 

វិធីសាស្រ្តទី៣៖

យើងដាក់ URL ទៅកាន់វែបសាយតូចមួយដែលអាចទាញមកលឿន។​ បើសិនជាយើងបានទិន្នន័យ នោះបង្ហាញថាមាន Internet Connection។