បញ្ចូល⁣ file ទៅ⁣ Amazon S3 ជា⁣មួយ⁣ UIProgressView នៅ⁣ក្នុង⁣ iOS

Support Us

មុននឹងចាប់ផ្តើម ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកបានធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុង http://goo.gl/lSfToi ។ បន្ទាប់មកសូមបង្កើត files ដូចខាងក្រោម៖

TestUpload.h

TestUpload.m

សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះជួយរួមចំណែកដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក។ សម្រាប់សេចក្តីលំអិតបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ https://mobile.awsblog.com/post/TxIRFEQTW9XU8G/S3TransferManager-for-iOS-Part-I-Asynchronous-Uploads