បង្កើតជម្រើសប្រភេទសារស្រដៀងនឹង Facebook Message

Support Us

អត្ថបទនេះនឹងណែនាំត្រួសៗ⁣អំពី⁣ការបង្កើតជម្រើសប្រភេទសារដែលមានលក្ខណ:ស្រដៀងនឹង Facebook Message នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ iOS។ ខាងក្រោមជាលទ្ធិផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានក្រោយពីធ្វើតាមការ⁣ណែ⁣នាំ។

Screen Shot 2014-02-17 at 2.52.27 PM

សូមបញ្ជាក់ថា⁣នៅក្នុង⁣ការបង្កើត⁣ជម្រើសនេះយើងប្រើបណ្ណាល័យមួយចំនួនដូចជា៖⁣ TPKeyboardAvoiding (សម្រាប់រុញផ្ទាំងកម្មវិធីឡើងលើនៅពេលក្តារចុចផុសចេញ), HMSegmentedControl (សម្រាប់តំបន់មីនុយដូចក្នុងរូបភាពខាងលើ⁣), និង HPGrowingTextView (សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទំហំរបស់តំបន់បញ្ជូលទិន្នន័យទៅតាមចំនួនបន្ទាត់នៃនិន្នន័យ)។

អ្នកអាចទាញយក source code បាននៅ testPlusOptionFull(Segment&GrowingTextTPKeyboardAvoiding)