ទ្រោះ⁣ៗអំ⁣ពី របៀបដាក់ និង⁣⁣ការ⁣ប្រើ⁣ប្រាស់⁣ twitter នៅ⁣ក្នុង⁣កម្ម⁣វិ⁣ធី⁣ iOS

Support Us

អត្ថបទនេះនឹងពណ័នាអំពីរបៀបដាក់ និងប្រើ twitter នៅក្នុងកម្មវិធី iOS អត្ថប្រយោជន៍នែការដាក់ twitter នៅក្នុងកម្មវិធី iOS មានដូច⁣ជា៖

  • Login ជាមួយ twitter
  • ទាញយកមិត្តភក្តិពី twitter
  • ផ្ញើរសារទៅកាន់មិត្តភក្តិ
  • ដាក់ tweet ទៅលើ twitter
  • ច្រើនទៀត ….

ជាដំបូង⁣ សូមបង្កើត App របស់អ្នកនៅក្នុង⁣ https://dev.twitter.com/apps។ បន្ទាប់មក⁣អ្នក⁣នឹងទទួលបាន Consumer key និង Consumer secret ដែលអាច⁣យកទៅ⁣ប្រើ⁣សម្រាប់⁣ភ្ជាប់⁣ទំនាក់ទំនងជា⁣មួយ⁣កម្មវិធី⁣ iOS។

សម្រាប់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងសូមទាញយកពីទីនេះ https://github.com/chanratha-ly/TwitterSample។ បន្ទាប់ពីទាញយករូចរាល់ហើយអ្នកត្រូវកែប្រែ Consumer key និង Consumer secret នៅក្នុង file TwitterSampleViewController.m។ ហើយកុំភ្លេចដាក់ files ដែលនៅក្នុង Library SBJson_v3.0.4 និង gtm-oauth ទៅជា none ARC ដោយចុចទៅលើ ឈ្មោះ project -> Build Phases ហើយដាក់អក្សរ “-fno-obj-arc”។

Screen Shot 2014-01-23 at 2.10.31 PM

នៅពេលនេះអ្មកអាចធ្វើការសាកល្បង login ជាមួយ twitter រី tweet ទៅ twitter ដែលបាន login។ ក្រៅពីនេះអ្នកអាចទាញមិត្តភក្តិដែលមាននៅក្នុង twitter រី ផ្ញើរសារទៅមិត្តភក្តិក៏បាន ដោយធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម។

ទាញយកពត័មានរបស់ twitter user ដែលបាន login

ទាញយកពត័មានមិត្តភក្តិរបស់ twitter user ដែលបាន login

ផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ twitter user

ចំនុចខាងលើអ្នកនឹងជួបបញ្ហាមួយអំពី method urlEncodeUsingEncoding។ ដូច្នេះសូមបញ្ចូលថែមនូវ category “NSString+URLEncoding”

សម្រាប់ពត័មានបន្ថែមអំពី twitter api សូមមើលលំអិតនៅ https://dev.twitter.com/docs/api/1.1