ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពនៅក្នុង កម្មវិធី iOS

Support Us

colorWithPaternImage​ គឺសំរាប់ប្រើនៅពេលយើងដាក់រូបតូច 5px repeat នៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ Method នេះមិនអនុញ្ញាតពេលយើងប្រើប្រាស់រូបភាពធំៗទេ។ ប្រសិនបើចង់ប្រើរូបភាពធំ យើងគួរតែប្រើ UIImageView

self.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage imageNamed:@"backgroundImage"]];

ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ UIImageView

 ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយជារូបភាពទៅក្នុង UIKit Controls

នៅក្នុង iOS5 ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញ Appearance API ដែលអនុញ្ញាតអោយយើងប្តូររូបរាងទៅលើ UIKit Controls។ វាមានន័យថា យើងអាចប្តូរពណ៌ ផ្ទៃខាងក្រោយ ទីតាំងរបស់ចំណងជើង និងរបស់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

[[UINavigationBar appearance] setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:@"nav_bar"] forBarMetrics:UIBarMetricsDefault];